KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Ustawa o pomocy kredytobiorcom: ile dostaniesz dopłaty do raty kredytu?

FacebookTwitter

KulaDobra informacja dla części kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe. Pod koniec października Prezydent RP podpisał „Ustawę z dnia 9 października 2015 o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy”, będącą efektem wielu dyskusji i refleksji nad sposobami pomocy kredytobiorcom, którzy niegdyś zaciągnęli kredyt na mieszkanie lub dom. Niniejszy akt prawny jest pokłosiem wcześniejszych przymiarek Sejmu do stworzenia ustawy, której celem była pomoc posiadaczom kredytów we frankach szwajcarskich. W dyskutowanej tu ustawie rozszerzono jednak zakres pomocy posiadaczy kredytów udzielonych w jakiejkolwiek walucie.

Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy od państwa? Ile można otrzymać pieniędzy na spłatę rat kredytowych. Jak długo taka pomoc może trwać? Czy jest to pożyczka bezzwrotna? O tym piszemy właśnie poniżej.

Kto może uzyskać pomoc w spłacie kredytu?

Warunki uzyskania pomocy w spłacie kredytu zdefiniowane są w Artykule 3.1 wspomnianej ustawy. Precyzuje on, że o taką pomoc mogą się ubiegać kredytobiorcy w 3 przypadkach:

  1. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o pomoc posiadają oni status bezrobotnego;
  2. Jeżeli ponoszą oni miesięczne koszty obsługi kredytu na poziomie przekraczającym 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe
  3. Jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekraczają określonych kwot ustalonych na podstawie Ustawy o pomocy społecznej.

O ile punkt 1 i 2 wydają się jasne, to doprecyzowania wymaga ostatnia pozycja na powyższej liście: o jakie kwoty chodzi? Niniejsza ustawa odwołuje się w tym względzie do art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz do art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. Lektura powyższych artykułów wskazuje, że chodzi tu o tzw. kryterium dochodowe, a więc kwotę, która pierwotnie wykorzystywana była do ustalania prawa do uzyskania świadczeń społecznych. Kryteria dochodowe ustalane są co 3 lata przez Radę Ministrów. W tym roku zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o pomocy społecznej Rada Ministrów znowelizowała te kwoty i wynoszą one obecnie – 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 514 zł dla osoby w rodzinie.

Oznacza to, że skorzystać z trzeciej drogi pomocy w spłacie kredytu można w następujących przypadkach:

  • Osoba samotna – dochód po odjęciu raty kredytu musi być niższy niż 634 złote;
  • Osoba prowadząca wieloosobowe gospodarstwo domowe: dochód na osobę w rodzinie po odjęciu wysokości raty kredytu musi być niższy niż 514 złotych.

Ile dopłaty do raty można dostać?

Tą kwestię precyzuje artykuł 5 omawianej ustawy. Stanowi on, że wysokość miesięcznego wsparcia wynosić będzie równowartość raty kredytu spłacanego obecnie przez kredytobiorcę, przy czym maksymalna kwota dopłaty do raty kredytowej nie może być wyższa aniżeli 1500 złotych. Ponadto taka pomoc jest ograniczona czasowo. W tym samym artykule pojawia się bowiem stwierdzenie, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, a sama pomoc finansowa przekazywana będzie w ratach miesięcznych na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Z powyższego wynika, że maksymalnie będzie można uzyskać 1500 złotych przez 18 miesięcy. Jeżeli natomiast kredytobiorca spłaca niższe raty wtedy pomoc będzie odpowiednio mniejsza.

Czy te pieniądze trzeba oddać?

Nie, są to pieniądze, które będzie trzeba oddać do BGK. Precyzuje to Artykuł 19, który stanowi, że kredytobiorca który otrzymał wsparcie po 2 latach od otrzymania ostatniej raty pomocy finansowej zobowiązany jest do zwrotu pożyczonych pieniędzy. Zwrot ten dokonywany w formie nieoprocentowanych rat rozłożonych na 8 lat. O konieczności rozpoczęcia wpłat zwracanych środków oraz o wysokości raty musi poinformować kredytodawca co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty. Powinien także wskazać on numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat.

Kiedy możesz zacząć się starać o pomoc?

Ustawa na końcu precyzuje, że większość zapisów wchodzi w życie po 90 dniach od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że wnioski o wsparcie będzie można składać z początkiem 2016 roku. Wniosek taki należy złożyć w banku, z którym ma się podpisaną umowę kredytową.