KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Scoring, czyli ocena punktowa BIK

FacebookTwitter

SkoringScoring (w jęz. angielskim: score = punktacja, wynik), zwany też oceną punktową, jest jedną z metod analizy kredytowej klienta banku pod względem ryzyka wiążącego się z przyznaniem mu kredytu. Ocena kredytobiorcy w ramach scoringu punktowego polega na przypisaniu mu określonej ilości punktów. W naszym kraju instytucją gromadzącą dane na ten temat i generującą scoring jest BIK (Biuro Informacji Kredytowej).

Jednym z warunków starań o kredyt hipoteczny w banku jest przejście całego procesu analizy kredytowej, której częścią jest właśnie analiza scoringowa. W jej ramach bank wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej celem uzyskania odpowiedzi na pytanie: jaki jest poziom ryzyka związanego z pożyczeniem pieniędzy danemu klientowi? Innymi słowy: jak solidnym pożyczkobiorcą on będzie? W odpowiedzi otrzymuje on liczbę punktów, która w sposób precyzyjny opisuje status danego klienta.

W niniejszym poradniku opisujemy, jakie czynniki brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny punktowej w BIK, jaka jest punktacja, co wpływa negatywnie na liczbę punktów oraz jak uzyskać maksymalny scoring.

Ocena punktowa w BIK

W Polsce scoring kredytowy przygotowywany jest przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w oparciu o opracowany przez tę instytucję algorytm o nazwie handlowej BIKSco CreditRisk, w którym kluczowe znaczenie ma historia kredytowa osoby poddawanej ocenie scoringowej. Nie mają natomiast znaczenia takie cechy kredytobiorcy, jak wiek, płeć, stan cywilny itp., chociaż w ustalaniu oceny punktowej brany jest pod uwagę jego profil i porównywany jest on z profilem innych osób

Jaka jest punktacja?

Ocena punktowa w ramach scoringu punktowego przeprowadzanego przez BIK opiera się na skali od 192 do 631 punktów, przy czym, im więcej punktów, tym wyższa wiarygodność kredytowa klienta banku, a w konsekwencji - tym większa szansa na uzyskanie kredytu hipotecznego. Poszczególnym zakresom punktów BIK przypisane jest także ocena w formie gwiazdek. Oto ona:

192 - 279 punktów = ★☆☆☆☆

280 - 367 punktów = ★★☆☆☆

368 - 455 punktów = ★★★☆☆

456 - 543 punktów = ★★★★☆

544 - 631 punktów = ★★★★★

Średnia wartość oceny punktowej przeciętnego kredytobiorcy w Polsce wynosi 529 punktów, przy czym największy odsetek potencjalnych kredytobiorców plasuje się w zakresie pomiędzy 516 a 569 punktów. Tylko około 3% osób osiąga scoring BIK powyżej 600 punktów.

Jakie czynniki wpływają na ocenę scoringową?

Algorytm BIK co prawda nie jest w całości znany, jednak jakie elementy wchodzą w jego skład. Są one pogrupowane w 4 aspektach różniących się między innymi udziałem w wynikowej ocenie punktowej. Oto one

1) Jakość spłaty zobowiązań kredytowych - w tej grupie zawiera się terminowość spłaty oraz długość ewentualnych opóźnień. W przypadku zaistnienia opóźnień w spłacie zadłużenia, obniżenie punktacji jest zależne od tego jak duże opóźnienie nastąpiło, przy czym w algorytmie BIK stworzone są następujące przedziały czasowe: opóźnienie od 0 do 30 dni, od 31-90 dni oraz 91-180 dni. Udział procentowy tej składowej w algorytmie ustalania scoringu wynosi 76%;

2) Aktywność kredytowa – element ten dotyczy liczby spłaconych lub aktualnie spłacanych kredytów. Wpływ tego czynnika na punktacje jest zgodny z następującą logiką: im więcej uregulowanych lub aktualnie terminowo spłacanych pożyczek tym więcej punktów uzyskasz. Udział procentowy tego czynnika w ogólnej ocenie punktowej wynosi 11 procent;

3) Wykorzystanie limitów kredytowych - dotyczy to tzw. limitu debetowego na rachunku osobistym. Jeżeli często korzystasz z „debetu”, to twoja punktacja w BIK będzie obniżona. Czynnik ten wpływa na scoring w 8 procentach;

4) Częstotliwość składania zapytań o pożyczkę bankową – częste wkładanie wniosków kredytowych w bankach oznacza równie często składanie przez banki zapytań w BIK o ocenę punktową danego klienta. Jeżeli w krótkim czasie do BIK trafi kilka takich zapytań może to obniżyć scoring. Procentowy udział tego czynnika w ocenie scoringowej BIK wynosi 5%.

Co niekorzystnie wpływa na scoring w BIK?

Czynnikami negatywnie wpływającymi na liczbę punktów w BIK są:

 • opóźnienia w spłacie zobowiązań wobec banków,
 • liczba kredytów z opóźnieniami,
 • kwota przeterminowanego zadłużenia,
 • czas opóźnienia w spłacie
 • krótki okres czasu od zaistnienia ostatniego opóźnienia w spłacie,
 • częstotliwość przekroczenia limitu kredytowego,
 • kwota przekroczonego limitu,
 • krótki okres czasu od ostatniego przekroczenia limitu kredytowego,
 • zaciąganie wielu nowych kredytów w krótkim odstępie czasowym.

Jak uzyskać maksymalną punktację w BIK?

Maksymalny scoring BIK czyli 631 punktów bardzo trudno jest osiągnąć. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że pewne aktywności prowadzące w późniejszym okresie do podwyższenia punktacji (np. wysoka liczba spłaconych zobowiązań) – z drugiej strony mogą wywołać niewielkie obniżenie scoringu (wysoka liczba zapytań kredytowych w BIK przez Banki). Można jednak pokusić się o maksymalizację szans na uzyskanie jak najwyższej liczby punktów. Z analizy czynników wpływających na ocenę punktową wynika, że aby uzyskać maksymalny scorng:

 • Banki nie mogą zbyt często składać zapytań w BIK,
 • Pożądane jest, aby każde zapytanie prowadziło do udzielenia finansowania;
 • Nie powinno się korzystać z limitów debetowych;
 • Klient banku winien mieć co najmniej kilka spłaconych pożyczek;
 • Karty kredytowe muszą być spłacane terminowo;
 • Każde zobowiązanie kredytowe powinno być spłacane terminowo.

Zwracamy uwagę, że najważniejszym jest spełnienie ostatnich dwóch warunków, jako, że one to właśnie w największym stopniu spływają na scoring.

Jak scoring BIK wpływa na decyzję o przyznaniu finansowania?

Scoring, a więc liczba punktów uzyskanych jest jednym z elementów branych pod uwagę przez bank przy wydawaniu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego lub odmowie jego udzielenia, przy czym im wyższa liczba uzyskanych punktów, tym lepiej. Jednak poza tym bank będzie zwracał uwagę na sytuację finansową klienta oraz  - w przypadku zabezpieczenia hipotecznego - na stan prawny i wartość nieruchomości przedstawionej jako zabezpieczenie. W szczególności ocenie może podlegać między innymi:

 • wieku kredytobiorcy,
 • jego stanu cywilnego,
 • wykształcenia,
 • statusu zawodowego (w tym okresu zatrudnienia u tego samego pracodawcy, czasu zatrudnienia na aktualnie zajmowanym stanowisku),
 • statusu mieszkaniowego (w tym liczby i rodzaju posiadanych nieruchomości),
 • miejsca zamieszkania,
 • wysokości średniomiesięcznych dochodów,
 • stan prawny i wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem wierzytelności (w przypadku kredytów hipotecznych).