KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA

Przeznaczenie kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:

Na czym polega analiza kredytowa?

FacebookTwitter

AnalizaZłożenie w banku wniosku o kredyt hipoteczny rozpoczyna żmudny proces jego oceny. W jej ramach bank nie tylko poddaje weryfikacji dokumenty dotyczące nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem hipotecznym pożyczonych środków.

Istotnym elementem decydującym o przyznaniu kredytu jest ocena szans na wywiązanie się kredytobiorcy z zobowiązania do zwrotu pożyczonych środków. Całokształt powyższej oceny to tzw. analiza kredytowa. W niniejszym poradniku przedstawiamy na czym ona polega oraz jakie są procedury realizowane w jej ramach.

Analiza kredytowa jest to ogół zabiegów służących badaniu zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy starającego się o kredyt hipoteczny czy gotówkowy. Analizę kredytową przeprowadza najczęściej analityk kredytowy banku.

W ramach analizy kredytowej przeprowadzane są najczęściej trzy procedury oceny:

1. Analiza ilościowa

Polega ona na ustaleniu wysokości i systematyczności uzyskiwanych dochodów, które są zabezpieczeniem i zapewnieniem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym przez bank terminie (okresie kredytowania). Celem przeprowadzenia analizy ilościowej, bank posługuje się dokumentami udostępnionymi bankowi przez kredytobiorcę. Takimi dokumentami są zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony, zaświadczenia o pobieraniu emerytury bądź renty, umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz inne dokumenty pomocne w ocenie sytuacji finansowej kredytobiorcy.

2. Analiza jakościowa

Jest to analiza przeprowadzana na podstawie parametrów jakościowych kredytobiorcy.  Procedura analizy jakościowej obejmuje ocenę takich elementów jak wiek kredytobiorcy, jego stan cywilny, liczba dzieci i innych osób będących na jego utrzymaniu, status majątkowy, liczba, rodzaj i wartość posiadanych nieruchomości, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, wykształcenie. Powyższe parametry mogą pośrednio świadczyć o prawdopodobieństwie wywiązania się kredytobiorcy z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Inne elementy uwzględniane w trakcie przeprowadzania analizy jakościowej kredytobiorcy to długość i charakter współpracy klienta z bankiem,  historia operacji finansowych na rachunku klienta, korzystanie przez niego z innych kredytów udzielonych przez bank, terminowość spłat zaciągniętych kredytów.

Istotną dla właściwej analizy jakościowej kredytobiorcy jest ocena ryzyka kredytowego - bierze ona pod uwagę wiele istotnych parametrów kredytowych, takich jak kwota kredytu, długość okresu kredytowania, udział własny klienta w zakupie określonego produktu na kredyt czy wartość i jakość zabezpieczenia kredytu (np. wartość nieruchomości, ruchomości, posiadane oszczędności). Najczęściej ryzyko związane z udzieleniem kredytu rośnie wprost proporcjonalnie do kwoty kredytu i długości okresu kredytowania, a zmniejsza się wraz z procentowym wzrostem wkładu własnego kredytobiorcy oraz wraz z wartością i jakością zabezpieczeń finansowych.

3. Analiza punktowa (analiza scoringowa)

Opiera się ona na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych kredytobiorcy czyli tzw. scoringu. Bank poddaje ocenie najważniejsze parametry kredytobiorcy, które mogą mieć wpływ na pomyślną spłatę kredytu. W analizie punktowej uwzględnia się najczęściej wiek, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, posiadane zabezpieczenia kredytu czy osiągane dochody. Poszczególnym parametrom przypisuje się odpowiednią, określoną liczbę punktów. Im wyższa suma punktów tym lepsza jest ocena kredytobiorcy przez bank.