KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT BANKOWYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Zdolność kredytowa - kalkulator

FacebookTwitter

Kalkulator zdolności kredytowej[Aktualizacja - 10 luty 2016]. Zdolność kredytowa to parametr wskazujący na to, jaką maksymalną kwotę kredytu może uzyskać klient banku osiągający określone dochody. Kalkulator zdolności kredytowej portalu Kred.pl jest narzędziem, które na podstawie Twoich dochodów i wydatków pozwala obliczyć, na jaki kredyt będzie Cię stać. Niniejszy kalkulator został opracowany przede wszystkim celem oszacowania zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego w 2016 roku, jednak pozwala on także na obliczenie maksymalnej kwoty kredytu gotówkowego czy samochodowego.

Poniżej kalkulatora znajdziesz także tabelę z porównaniem rzeczywistej zdolności kredytowej w 17 różnych bankach oferujących kredyty hipoteczne.

KALKULATOR ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 2016

Dochód netto gospodarstwa (zł/miesiąc)
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Wysokość rat spłacanych kredytów (zł/miesiąc)
Limity na kartach i kontach (zł)
Wydatki na utrzymanie mieszkania (zł/miesiąc)
Składki na ubezpieczenia (zł/miesiąc)
Pozostałe wydatki (zł/miesiąc)
Okres spłaty kredytu (miesiące)

Zdolność kredytowa w 2016 roku w poszczególnych bankach

Oto przykładowa, rzeczywista zdolność kredytowa w 2016 roku obliczona dla 3-osobowej rodziny o dochodach netto na poziomie 5 000 złotych (dotyczy kredytobiorców nieposiadających innych zobowiązań finansowych). Obliczenia przeprowadzone zostały dla zobowiązania zaciąganego na 30 lat i spłacanego w ratach równych. Stan na styczeń 2016. Celem porównania w niniejszym zestawieniu uwzględniono również dane dotyczące zdolności kredytowej w latach ubiegłych.

BankListopad 2014Styczeń 2015Luty 2015Czerwiec 2015Styczeń 2016
Alior Bank540 000 zł534 000 zł539 000 zł554 000 zł352 000 zł
Bank Pocztowy434 000 zł460 000 zł425 000 zł416 000 zł322 000 zł
BGŻ BNP Paribas---------528 000 zł507 000 zł
BGŻ424 000 zł419 000 zł423 000 zł------
BNP Paribas505 000 zł506 000 zł506 000 zł------
BOŚ454 000 zł441 000 zł430 000 zł444 000 zł400 000 zł
BPH444 000 zł450 000 zł450 000 zł456 000 zł416 000 zł
BZ WBK450 000 zł450 000 zł455 000 zł470 000 zł416 000 zł
Citi Handlowy467 000 zł462 000 zł465 000 zł379 000 zł393 000 zł
Credit Agricole416 000 zł438 000 zł443 000 zł432 000 zł336 000 zł
Deutsche Bank351 000 zł351 000 zł351 000 zł280 000 zł350 000 zł
Eurobank446 000 zł487 000 zł487 000 zł464 000 zł377 000 zł
Getin Bank430 000 zł463 000 zł458 000 zł465 000 zł420 000 zł
ING Bank Śląski440 000 zł430 000 zł433 000 zł394 000 zł512 000 zł
mBank390 000 zł390 000 zł390 000 zł390 000 zł356 000 zł
Millennium477 000 zł485 000 zł486 000 zł486 000 zł371 000 zł
Pekao SA526 000 zł526 000 zł528 000 zł554 000 zł300 000 zł
PKO BP357 000 zł357 000 zł364 000 zł371 000 zł399 000 zł
Raiffeisen Polbank550 000 zł432 000 zł570 000 zł560 000 zł410 000 zł

Słownik pojęć użytych w formularzu kalkulatora:

Dochód netto gospodarstwa - w niniejszym polu powinieneś wpisać średnią wysokość wynagrodzenia netto (w złotych), które co miesiąc uzyskujesz (Uwaga: kalkulator ten nie szacuje maksymalnej kwoty kredytowania na podstawie dochodów brutto - w przypadku posiadania danych w formie przychodów brutto sugerujemy obliczenie zarobków netto za pomocą wybranego kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto dostępnego w internecie). W przypadku, gdy o kredyt hipoteczny stara się kilku potencjalnych współkredytobiorców (np. małżeństwo), należy wpisać sumę dochodów netto obydwu małżonków. Do dochodów uwzględnianych przy obliczaniu tego parametru przede wszystkim zalicza się wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premie) czy dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego w pewnych wypadkach można uwzględnić dochody z wynajmu nieruchomości, dochody z tytułu umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, nadgodziny, czy nawet wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętaj jednak, że banki w różnym stopniu biorą pod uwagę powyższe źródła wynagrodzenia – niektóre z nich mogą zostać nieuwzględnione. Różny jest także zakres czasowy danych o wynagrodzeniu, które brane są pod uwagę przez banki – z reguły wymagane jest zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy, chociaż zdarza się bank obliczy realne dochody na podstawie PIT (tak w pewnych wypadkach postępuje na przykład BZ WBK dopuszczając obliczenie dochodów na podstawie PIT-a za ostatni rok).

Liczba osób w gospodarstwie domowym - w tym miejscu wpisz liczbę osób, które należą do jednego gospodarstwa domowego (na przykład, w przypadku małżeństwa z dwojgiem dzieci wpisz cyfrę 4, w przypadku małżeństwa bezdzietnego wpisz 2, jeżeli jesteś osoba samotną – prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – wpisz cyfrę 1).

Wysokość rat spłacanych kredytów - tutaj wprowadź kwotę dotyczącą spłacanych przez Ciebie co miesiąc rat innych kredytów (np. kredytów gotówkowych czy samochodowych). Jeżeli w chwili obecnej nie spłacasz żadnego kredytu – wpisz kwotę 0.

Limity na kartach i kontach - jeżeli posiadasz kartę kredytową lub limit debetowy na rachunku bankowym to w tym miejscu powinieneś wpisać sumaryczną kwotę limitów przyznanych na te produkty. Na przykład, jeżeli posiadasz rachunek bankowy z limitem debetowym na kwotę 3000 PLN i jednocześnie jesteś posiadaczem karty kredytowej, w której limit wydatków wynosi 5000 PLN – to w tym miejscu powinieneś wpisać kwotę 8000.

Wydatki na utrzymanie mieszkania - podaj kwotę, jaką co miesiąc wydajesz na utrzymanie mieszkania. W tej kwocie powinny znaleźć się: czynsz, opłaty za media (prąd, woda, gaz, telefon, TV), opłaty za wywóz śmieci, itp.

Składki na ubezpieczenia - w tej rubryce wpisz kwotę, którą co miesiąc wydajesz na składki ubezpieczeniowe (na przykład ubezpieczenie na życie). Nie wpisuj do kalkulatora kwoty składek ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne) – bowiem zostały one już uwzględnione podczas obliczania wynagrodzenia netto.

Pozostałe wydatki - w tym miejscu wpisz sumę innych stałych comiesięcznych wydatków.

Okres spłaty kredytu - podaj liczbę miesięcy, na którą chciałbyś rozłożyć spłatę kredytu hipotecznego. Na przykład, jeżeli planujesz wziąć kredyt na 15 lat – wpisz 180, jeżeli spłata zadłużenia ma być rozłożona na 20 lat – wpisz 240.

UWAGA! W dniu 1 stycznia 2014 roku weszły w życie zapisy znowelizowanej w 2013 roku Rekomendacji S, które znacząco zmieniają zasady szacowania przez banki tego wskaźnika. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rekomendacji S, banki zobowiązane są obliczać ten parametr w taki sposób, jakby kredyt zaciągany był na maksymalnie 30 lat (pełny tekst Rekomendacji S znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego). Dla przykładu: jeżeli klient stara się o kredyt na 35 lat, to bank i tak będzie obliczać to, na jaki kredyt go stać w taki sposób, jakby spłata zadłużenia była rozłożona na 30 lat. Z tego też względu maksymalny okres kredytowania brany pod uwagę przez nasz symulator wynosi 30 lat (360 miesięcy). To o 5 lat dłużej, aniżeli obowiązujący do końca 2013 roku okres spłaty uwzględniany przy obliczaniu tego wskaźnika.

Pamiętaj ponadto, iż waluta kredytu ma istotny wpływ na to, jaka będzie u Ciebie zdolność kredytowa - kalkulator ten oblicza w związku z tym zdolność kredytową zarówno dla kredytu w złotych jak i w walutach obcych. Maksymalna wysokość kredytu w walucie obcej (EUR, CHF, USD, itp.) jest o 20 procent niższa niż przy kredycie w polskich złotych. Wynika to z zapisów Rekomendacji S, które mówią o tym, że kredytobiorca ubiegający się o kredyt w walucie obcej musi być zdolny do jego spłacenia przy założeniu, że część kapitałowa takiego kredytu walutowego jest wyższa o 20% niż kredytu denominowanego w złotych.

UWAGA! Wyniki obliczone za pomocą kalkulatorów dostępnych w internecie mają charakter orientacyjny. Pamiętaj, iż każdy bank stosuje własny unikalny algorytm badania tego wskaźnika w ramach przeprowadzanej przez siebie analizy kredytowej. Wynika to z faktu, że każdy z banków w różnym stopniu bierze pod uwagę poszczególne składowe decydujące o wysokości maksymalnej możliwej do uzyskania w bankach kwoty kredytu (dochody kredytobiorcy, wydatki na utrzymanie mieszkania czy samochodu, raty innych kredytów itp.). Co więcej, każdy bank ocenia strukturę dochodów oraz wydatków każdego potencjalnego kredytobiorcy w sposób indywidualny. W związku z powyższym możliwe są różnice w udziale poszczególnych parametrów w końcowym rezultacie obliczenia dokonywanego w każdym z banków.

Co to jest zdolność kredytowa?

Wskaźnik ten odzwierciedla rzeczywiste możliwości kredytobiorcy do spłacenia zobowiązania kredytowego o określonej wartości wraz z należnymi odsetkami w okresie ustalonym w umowie o kredyt, która zawarta jest pomiędzy bankiem pożyczającym pieniądze a klientem.

Co wpływa na wysokość tego parametru?

To, na jaki kredyt stać danego klienta banku, uzależnione jest w szczególności od poziomu dochodów kredytobiorcy (lub współkredytobiorców - w przypadku, jeżeli o kredyt występuje więcej niż jeden klient banku - czasami bowiem o jeden kredyt wspólnie starają się małżonkowie, ponadto często młodzi ludzie wnioskują o wspólny kredyt ze swoimi rodzicami), ale także od poziomu jego wydatków i kosztów utrzymania zamieszkiwanej nieruchomości.

Jakie są czynniki uwzględniane w obliczeniach tego parametru? W szczególności parametr ten jest wskaźnikiem podlegającym wpływowi takiego parametru, jak np. liczba osób na będących utrzymaniu wnioskującego o kredyt - z reguły odnosi się ona do liczby dzieci w w danej rodzinie. W tym przypadku zależność jest następująca: im większa liczba osób pozostaje na utrzymaniu osoby wnioskującej o kredyt, tym mniejsza jest wysokość kredytu możliwego do uzyskania - przykładowo posiadanie jednego dziecka prowadzi do obniżenia maksymalnej wysokości przyznanych przez bank środków o około 6 procent). Innymi czynnikami wpływającymi na możliwość spłaty określonej kwoty zobowiązania wobec banku są określone koszty utrzymania nieruchomości (mieszkania, domu), wysokość zadłużenia na posiadanej karcie kredytowej, linii kredytowej, wysokość składek na ubezpieczenia, itp. W związku z powyższym klienci banku posiadający nawet jednakowe dochody netto, mogą mieć odmienne wyniki obliczeń w różnych bankach. Analogicznie, odmienne rezultaty obliczeń osiągnie osoba osiągająca dochody na podstawie przy umowie na czas określony czy nieokreślony a inne w sytuacji, kiedy będzie on posiadał dochody z umowy zlecenia lub dochody na podstawie umowy o dzieło. Podobnie inne będą wyniki obliczeń w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej (chodzi tu tak o przedsiębiorcę prowadzącego dużą firmę, jak i o osobę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach samozatrudnienia). Powodem powyższego jest to, iż różne banki w odmienny sposób kalkulują ten parametr, na przykład w różnym stopniu uwzględniając poszczególne składniki dochodów, zwracając uwagę na to, czy określony rodzaj dochodu jest w stanie zagwarantować systematyczną spłatę zadłużenia w trakcie całego, czasem 20- lub 30-letniego okresu spłaty zadłużenia. W efekcie tak zróżnicowanego sposobu analizowania zdolności kredytowej, różnice pomiędzy poziomem tego wskaźnika wyliczonym w każdym z banków dla danego pożyczkobiorcy wynoszą nawet kilkadziesiąt procent. Dodatkowo, w przypadku tzw. wolnych zawodów będących jednocześnie zawodami zaufania publicznego (prawnik, architekt, lekarz, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, itp.) parametr ten może być w pewnych bankach oceniana na bazie oświadczenia o dochodach, co również może powodować, że maksymalna wysokość przyznanych środków dla adwokata czy lekarza w określonych bankach uzależniona będzie od poziomu zadeklarowanych, a nie rzeczywiście uzyskiwanych dochodów.

W pewnym zaokrągleniu można jednak obliczyć, jaka będzie wartość tego wskaźnika osoby uzyskującej określone zarobki, bez względu na to, czy stara się on o kredyt hipoteczny, wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych (MDM), kredyt na samochód czy nawet kredyt gotówkowy. Przy obliczeniach uwzględnia się najczęściej dochody w skali netto. Przykładowo dla zarobków w wysokości średniej krajowej (w lipcu 2015 roku kształtowała się ono na poziomie 4095,26 złotych brutto, a więc przeliczając na zarobki netto - 2919,76 złotych) zależnie od banku wynosi dla kredytu w złotych około 285 000 złotych (w przypadku zaciągania zobowiązania w euro czy w innej walucie obcej - około 228 000 złotych), podczas gdy w przypadku najniższego wynagrodzenia, zwanego płacą minimalną (w 2015 roku ta tzw. najniższa krajowa wynosi 1750 złotych brutto, czyli około 1286 PLN w skali netto) przy założeniu, iż klient banku jest tzw. singlem (czyli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe), nie posiada lokalu mieszkalnego oraz auta i jakiegokolwiek zadłużenia, wynosi w przybliżeniu 86 000 złotych. W przypadku kredytobiorcy zarabiającego 2000 złotych netto, otrzyma on kredyt w wysokości około 199 000 złotych (zakładając, że ponosi on stosunkowo małe wydatki na mieszkanie). Kwestie wymaganych dochodów do kredytu hipotecznego szczegółowo opisujemy w naszym poradniku pod tytułem Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?, w którym prezentujemy także tabelę porównawczą ilustrującą zarobki netto wymagane w każdym z banków do przyznania przeciętnego kredytu na mieszkanie.

Zbyt niska wartość tego parametru jest przeważnie główną przyczyną odmowy przyznania kredytu hipotecznego przez bank. W takiej sytuacji klient banku powinien mieć świadomość potrzeby zgromadzenia odpowiednio dużego wkładu własnego (np. zgromadzonych oszczędności), który w konsekwencji umożliwi obniżenie wysokości koniecznego do uzyskania kredytu i dzięki temu podwyższy szanse na jego otrzymanie. Warto mieć świadomość, że każdy może podjąć działania wpływające na poprawę tego parametru - wskazówki dotyczące skutecznych sposobów jej zwiększania publikujemy w poradniku zatytułowanym "Jak zwiększyć zdolność kredytową?".

Zwracamy uwagę na fakt, że wyniki obliczeń tego indykatora w poszczególnych bankach nie są wartością stabilną w dłuższej perspektywie czasowej - jej zmiany wynikają z uwarunkowań zewnętrznych (np. ze zmian wysokości stóp procentowych ustalanych przez RPP, zmian wysokości stawek WIBOR ustalanych pomiędzy bankami, itp.) oraz ze zmian wewnętrznych w samych bankach, w tym np. z faktu, iż banki niejednokrotnie decydują się na zmianę zasad obliczania (zmieniając wagę poszczególnych składowych jej obliczania, ale także zmieniając parametry takie kredytowe, jak marża kredytu). Stąd powyższe porównanie wykazuje, iż w niektórych bankach na przestrzeni 2 ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową (gdzie np. zdolność kredytowa w PKO BP wzrosła w przypadku rodziny 3-os. z dochodami 6000 PLN o ok. 18000 złotych) lub spadkową (czego przykładem może być Bank Pocztowy).

Symulacja rat kredytu

Sprawdź także nasz Kalkulator kredytu hipotecznego obliczający wysokość miesięcznych rat w zależności od wysokości pożyczanych środków, oprocentowania nominalnego, okresu kredytowania oraz rodzaju rat (raty równe - annuitetowe albo raty malejące), z wyszczególnieniem kwot przypadających w każdym miesiącu na część odsetkową oraz część kapitałową raty. To narzędzie uwzględnia warunki udzielania kredytu hipotecznego obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, w tym między innymi maksymalny okres kredytowania dla kredytów hipotecznych, który obecnie wynosi 35 lat.

Ponadto w dziale KALKULATORY znajdziesz także wiele innych kalkulatorów hipotecznych pomocnych w procesie starań o kredyt, w tym takie narzędzia finansowe, jak kalkulator kredytu gotówkowego czy samochodowego.