KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT BANKOWYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
KREDYT HIPOTECZNY KOMPLETNY PRZEWODNIK
KALKULATOR KREDYTOWY > Kalkulator zdolności kredytowej

Kalkulator zdolności kredytowej

FacebookTwitter

Kalkulator zdolności kredytowej[Aktualizacja - 27 sierpień 2015] Kalkulator zdolności kredytowej portalu hipotecznego Kred.pl jest narzędziem online, które pozwala na obliczenie maksymalnej zdolności kredytowej w przypadku podejmowania starań o kredyt hipoteczny lub innego rodzaju kredyt bankowy. Niniejszy kalkulator Został stworzony przede wszystkim z myślą o obliczaniu kwoty kredytu mieszkaniowego, budowlanego oraz pożyczki hipotecznej, możliwych do uzyskania w 2015 roku. Ponadto, ze względu na uniwersalny charakter tego kalkulatora kredytowego, pozwala on także na obliczenie tego parametru dla kredytu gotówkowego czy samochodowego. Kalkulator ten bierze przede wszystkim pod uwagę takie elementy, jak wysokość średnich miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych przez kredytobiorcę lub współkredytobiorców z różnych źródeł (umowa o pracę na czas nieokreślony czy określony, umowa o dzieło, umowa - zlecenie, działalność gospodarcza, prowadzenie gospodarstwa rolnego, tzw. wolny zawód, itp.), jak również wydatki kredytobiorcy (w tym kwoty pieniężne przeznaczane na spłatę innych kredytów, limity na kartach kredytowych, limity debetowe na rachunkach bieżących, wydatki pokrywające czynsz i media oraz inne opłaty eksploatacyjne ponoszone na mieszkanie lub dom).

Obliczanie zdolności kredytowej: aby poznać, jak kształtuje się Twoja możliwa do uzyskania kwota kredytu hipotecznego w złotych lub w euro, wprowadź do poniższego kalkulatora kredytowego wszystkie konieczne dane (takie, jak m.in. miesięczny dochód netto kredytobiorcy lub współkredytobiorców, liczba osób w gospodarstwie domowym, wydatki na utrzymanie mieszkania, wysokość rat obecnie spłacanych kredytów czy kwoty innych zobowiązań kredytowych, które aktualnie spłacasz), a następnie wciśnij przycisk OBLICZ ZDOLNOŚĆ. Wynik obliczeń niniejszego kalkulatora kredytowego - pokazujący jak kształtuje się u Ciebie maksymalna możliwa do uzyskania kwota kredytu - zostanie wygenerowany poniżej formularza kalkulatora, osobno dla kredytów hipotecznych w złotych oraz kredytów w walutach obcych.

W dziale Zdolność kredytowa, znajdującym się poniżej naszego kalkulatora, znajdziesz także porównanie zdolności kredytowej obliczonej w każdym z banków w formie tabelarycznego zestawienia prezentującego aktualne rzeczywiste możliwości spłaty kredytu w określonej wysokości obliczoną dla 17 działających w naszym kraju banków komercyjnych oferujących kredyty hipoteczne - porównanie to zawiera nie tylko dane z 2015 roku, ale także analogiczne dane z 2014 roku, co daje możliwość prześledzenia zmian w obliczanej przez banki maksymalnej kwocie udzielanego kredytu w okresie ostatnich kilku miesięcy.

KALKULATOR ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 2015

Miesięczny dochód netto gospodarstwa (zł)
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Wysokość miesięcznych rat spłacanych kredytów (zł)
Limity na kartach kredytowych i kontach (zł)
Miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania (zł)
Miesięczne składki na ubezpieczenia (zł)
Pozostałe wydatki miesięczne (zł)
Okres spłaty kredytu (miesiące)

Słownik pojęć użytych w formularzu kalkulatora:

Miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym - w niniejszej rubryce powinieneś wpisać średnią wysokość wynagrodzenia netto (w złotych), które co miesiąc wpływa na Twój rachunek bankowy (Uwaga: kalkulator ten nie przeprowadza obliczeń na podstawie przychodów - w przypadku posiadania danych w formie przychodów brutto sugerujemy obliczenie zarobków netto za pomocą wybranego kalkulatora wynagrodzeń brutto/netto dostępnego w internecie). W przypadku, gdy o kredyt hipoteczny stara się kilku potencjalnych współkredytobiorców (np. małżeństwo), należy wpisać sumę dochodów netto obydwu małżonków. Do dochodów uwzględnianych przy obliczaniu tego parametru przede wszystkim zalicza się wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premie) czy dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego w pewnych wypadkach można uwzględnić dochody z wynajmu nieruchomości, dochody z tytułu umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, nadgodziny, czy nawet wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętaj jednak, że banki w różnym stopniu biorą pod uwagę powyższe źródła wynagrodzenia – niektóre z nich mogą zostać nieuwzględnione. Różny jest także zakres czasowy danych o wynagrodzeniu, które brane są pod uwagę przez banki – z reguły wymagane jest zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy, chociaż zdarza się bank obliczy realne dochody a w konsekwencji i zdolność na podstawie PIT (tak w pewnych wypadkach postępuje na przykład BZ WBK dopuszczając obliczenie dochodów na podstawie PIT-a za ostatni rok).

Liczba osób w gospodarstwie domowym - w tym miejscu wpisz liczbę osób, które należą do jednego gospodarstwa domowego (na przykład, w przypadku małżeństwa z dwojgiem dzieci wpisz cyfrę 4, w przypadku małżeństwa bezdzietnego wpisz 2, jeżeli jesteś osoba samotną – prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – wpisz cyfrę 1).

Wysokość miesięcznych rat innych kredytów - tutaj wprowadź kwotę dotyczącą spłacanych przez Ciebie co miesiąc rat innych kredytów (np. kredytów gotówkowych czy kredytu samochodowego). Jeżeli w chwili obecnej nie spłacasz żadnego kredytu – wpisz kwotę 0.

Limity na kartach kredytowych i na kontach osobistych - jeżeli posiadasz kartę kredytową lub limit debetowy na rachunku bankowym to w tym miejscu powinieneś wpisać sumaryczną kwotę limitów przyznanych na te produkty. Na przykład, jeżeli posiadasz rachunek bankowy z limitem debetowym na kwotę 3000 PLN i jednocześnie jesteś posiadaczem karty kredytowej, w której limit wydatków wynosi 5000 PLN – to w tym miejscu powinieneś wpisać kwotę 8000.

Miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania - podaj kwotę, jaką co miesiąc wydajesz na utrzymanie mieszkania. W tej kwocie powinny znaleźć się: czynsz, opłaty za media (prąd, woda, gaz, telefon, TV), opłaty za wywóz śmieci, itp.

Miesięczne składki na ubezpieczenia - w tej rubryce wpisz kwotę, którą co miesiąc wydajesz na składki ubezpieczeniowe (na przykład ubezpieczenie na życie). Nie wpisuj do kalkulatora kwoty składek ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne) – bowiem zostały one już uwzględnione podczas obliczania wynagrodzenia netto.

Inne wydatki miesięczne - w tym miejscu wpisz sumę innych stałych comiesięcznych wydatków.

Okres spłaty kredytu - podaj liczbę miesięcy, na którą chciałbyś rozłożyć spłatę kredytu hipotecznego. Na przykład, jeżeli planujesz wciąć kredyt na 15 lat – wpisz 180, jeżeli spłata kredytu hipotecznego ma być rozłożona na 20 lat – wpisz 240.

UWAGA! W dniu 1 stycznia 2014 roku weszły w życie zapisy znowelizowanej w 2013 roku Rekomendacji S, które znacząco zmieniają zasady obliczania tego parametru. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rekomendacji S, banki zobowiązane są obliczać ten parametr w taki sposób, jakby kredyt zaciągany był na maksymalnie 30 lat (pełny tekst Rekomendacji S znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego - https://www.knf.gov.pl). Dla przykładu: jeżeli klient stara się o kredyt na 35 lat, to bank i tak będzie obliczać jego zdolność w taki sposób, jakby spłata kredytu była rozłożona na 30 lat. Z tego też względu maksymalny okres kredytowania brany pod uwagę przez nasz symulator wynosi 30 lat (360 miesięcy). To o 5 lat dłużej, aniżeli obowiązujący do końca 2013 roku okres spłaty kredytu uwzględniany przy obliczaniu tego wskaźnika.

Kalkulator ten oblicza wartości zarówno dla kredytu w złotych jak i kredytu w walutach obcych. Maksymalna wysokość zobowiązania w przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej (EUR, CHF, USD, itp.) jest o 20 procent niższa niż przy kredycie w polskich złotych. Wynika to z zapisów Rekomendacji S, które mówią o tym, że kredytobiorca ubiegający się o kredyt w walucie obcej musi być zdolny do jego spłacenia przy założeniu, że część kapitałowa takiego kredytu walutowego jest wyższa o 20% niż kredytu denominowanego w złotych.

UWAGA! Zdolność obliczona za pomocą kalkulatorów dostępnych w internecie ma charakter orientacyjny. Pamiętaj, iż każdy bank stosuje własny unikalny algorytm badania zdolności w ramach przeprowadzanej przez siebie analizy kredytowej. Wynika to z faktu, że każdy z banków w różnym stopniu bierze pod uwagę poszczególne składowe decydujące o wysokości maksymalnej możliwej do uzyskania w bankach kwoty kredytu (dochody kredytobiorcy, wydatki na utrzymanie mieszkania czy samochodu, raty innych kredytów itp.). Co więcej, każdy bank ocenia strukturę dochodów oraz wydatków każdego potencjalnego kredytobiorcy w sposób indywidualny. W związku z powyższym możliwe są różnice w udziale poszczególnych parametrów w końcowym rezultacie obliczenia dokonywanego w każdym z banków.

Zdolność kredytowa

Definicja

Zdolność kredytowa (ang. creditworthiness) to realna możliwość spłaty zobowiązania finansowego w określonej wysokości wraz z odsetkami w okresie zdefiniowanym w umowie kredytowej zawartej między kredytobiorcą a bankiem udzielającym kredytu.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Parametr ten zależny jest przede wszystkim od wysokości dochodów przyszłego kredytobiorcy (lub kredytobiorców - o ile o kredyt stara się więcej niż jedna osoba - często bowiem o kredyt stara się wspólnie małżeństwo, nierzadko również młodzi ludzie wnioskują o wspólny kredyt z rodzicami, którzy służą w takim wypadku jako tzw. dawcy zdolności), jak również od jego wydatków i kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.

Jakie są składowe brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności? W szczególności Możliwość spłaty zadłużenia w określonej wysokości jest parametrem uzależnionym od takich czynników, jak np. liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy - w szczególności dotyczy to liczby dzieci w rodzinie (im więcej osób jest na utrzymaniu kredytobiorcy tym niższa będzie wysokość możliwej do pożyczenia kwoty - na przykład posiadanie jednego dziecka przez małżeństwo obniża maksymalną wysokość kredytowania średnio o około 6 procent), specyficzne koszty utrzymania mieszkania i innych nieruchomości oraz ruchomości, poziom zadłużenia na kartach kredytowych oraz liniach kredytowych/kontach osobistych, wielkość opłacanych składek ubezpieczeniowych itp. W związku z tym kredytobiorcy osiągający nawet takie same dochody netto, mogą charakteryzować się różnymi wynikami symulacji. Podobnie nieco inne mogą być wyniki obliczeń przy umowie na czas określony czy nieokreślony a inna w przypadku, gdy kredytobiorca będzie uzyskiwał dochody w ramach umowy zlecenia czy też dochody z tytułu umowy o dzieło. Jeszcze inaczej banki mogą obliczać zdolność przy działalności gospodarczej (chodzi w tym przypadku zarówno o przedsiębiorcę prowadzącego dużą firmę, jak i o osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, na zasadzie samozatrudnienia). Wynika to z faktu, że każdy bank w nieco inny sposób oblicza ten parametr, przede wszystkim z tego powodu, że w różnym stopniu uwzględnia różne rodzaje dochodów, kierując się tym, czy dany rodzaj dochodu zapewniać będzie stabilną spłatę kredytu w ciągu całego, często kilkudziesięcioletniego okresu kredytowania. W rezultacie powyższego, zróżnicowanego sposobu obliczania zdolności, różnice pomiędzy wartością wyliczoną w poszczególnych bankach dla określonego kredytobiorcy mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Ponadto w przypadku tzw. wolnych zawodów (lekarz, prawnik, architekt, rzeczoznawca, tłumacz przysięgły, itp.) wartość ta może być w niektórych bankach obliczana na podstawie oświadczenia o dochodach z działalności gospodarczej, co także może sprawiać, że zdolność kredytowa lekarza czy adwokata w niektórych bankach zależna będzie od wysokości zadeklarowanych, a nie faktycznie osiąganych dochodów.

W dużym przybliżeniu można jednak podać, jaka będzie kwota kredytu w przypadku osoby uzyskującej określone zarobki, bez względu na to, czy stara się on o kredyt hipoteczny, kredyt z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla młodych (MDM), kredyt na samochód czy nawet kredyt gotówkowy. Najczęściej przy obliczeniach bierze się pod uwagę dochody netto. Dla przykładu przeciętna kwota kredytu przy średniej krajowej (w lutym 2015 roku kształtowało się ono na poziomie 3981,75 złotych brutto, czyli w przeliczeniu na wynagrodzenie netto - 2840,63 złotych) w zależności od banku sięga 284 000 złotych (w przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej - około 227 000 złotych), natomiast w przypadku najniższej krajowej, czyli tzw. płacy minimalnej (w 2015 roku minimalne zarobki wynoszą 1750 złotych brutto, 1286 złotych netto) przy założeniu, iż kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe (osoba określana jako tzw. singiel), nie posiada mieszkania ani samochodu oraz jakiegokolwiek zadłużenia, wynosi około 85 000 złotych. Z kolei w przypadku singla z dochodami 2000 złotych netto sięgać będzie około 198 000 złotych (przy założeniu, że kredytobiorca ponosi bardzo niewielkie wydatki na mieszkanie). Szerzej na ten temat piszemy w poradniku zatytułowanym Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny, w którym między innymi prezentujemy tabelę porównawczą zarobków netto wymaganych w każdym z banków do uzyskania typowego kredytu na mieszkanie.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Zbyt niska zdolność jest jednym z najczęstszych powodów odmowy udzielenia kredytu hipotecznego. W takim wypadku kredytobiorca musi mieć świadomość konieczności zdobycia odpowiednio wysokiego wkładu własnego (w formie np. zgromadzonych oszczędności), który wpłynie na obniżenie kwoty wnioskowanego kredytu, a tym samym zwiększy szanse na jego uzyskanie. Co więcej, każdy kredytobiorca ma możliwość wypływania na poprawę parametrów wpływających na możliwości spłaty kredytu - informacje na temat skutecznych sposobów jej powiększania znajdziesz w naszym poradniku Jak zwiększyć zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa w 2015 roku w poszczególnych bankach (na tle roku 2014)

Oto szacunkowa, przykładowa zdolność obliczona dla 3-osobowej rodziny o dochodach netto w wysokości 5 000 PLN, nieposiadającej innych zobowiązań kredytowych (obliczeń dokonano dla kredytu zaciąganego na okres 30 lat, stan aktualny na sierpień 2015):

BankListopad 2014Styczeń 2015Luty 2015Czerwiec 2015Sierpień 2015
Alior Bank540 000 zł534 000 zł539 000 zł554 000 zł573 000 zł
Bank Pocztowy434 000 zł460 000 zł425 000 zł416 000 zł442 000 zł
BGŻ BNP Paribas---------528 000 zł528 000 zł
BGŻ424 000 zł419 000 zł423 000 zł------
BNP Paribas505 000 zł506 000 zł506 000 zł------
BOŚ454 000 zł441 000 zł430 000 zł444 000 zł430 000 zł
BPH444 000 zł450 000 zł450 000 zł456 000 zł456 000 zł
BZ WBK450 000 zł450 000 zł455 000 zł470 000 zł470 000 zł
Citi Handlowy467 000 zł462 000 zł465 000 zł437 000 zł437 000 zł
Credit Agricole416 000 zł438 000 zł443 000 zł432 000 zł378 000 zł
Deutsche Bank351 000 zł351 000 zł351 000 zł351 000 zł351 000 zł
Eurobank446 000 zł487 000 zł487 000 zł464 000 zł439 000 zł
Getin Bank430 000 zł463 000 zł458 000 zł465 000 zł441 000 zł
ING Bank Śląski440 000 zł430 000 zł433 000 zł394 000 zł508 000 zł
mBank390 000 zł390 000 zł390 000 zł390 000 zł390 000 zł
Millennium477 000 zł485 000 zł486 000 zł486 000 zł486 000 zł
Pekao SA526 000 zł526 000 zł528 000 zł554 000 zł550 000 zł
PKO BP357 000 zł357 000 zł364 000 zł371 000 zł349 000 zł
Raiffeisen Polbank550 000 zł432 000 zł570 000 zł560 000 zł560 000 zł

Zwracamy uwagę na fakt, że wysokość maksymalnego kredytowania w poszczególnych bankach nie jest wartością stabilną w dłuższej perspektywie czasowej - jej zmiany wynikają z uwarunkowań zewnętrznych (np. ze zmian wysokości stóp procentowych ustalanych przez RPP, zmian wysokości stawek WIBOR ustalanych pomiędzy bankami, itp.) oraz ze zmian wewnętrznych w samych bankach, w tym np. z faktu, iż banki niejednokrotnie decydują się na zmianę zasad obliczania (zmieniając wagę poszczególnych składowych jej obliczania, ale także zmieniając parametry takie kredytowe, jak marża kredytu). Stąd powyższe porównanie wykazuje, iż w niektórych bankach na przestrzeni 2 ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową (gdzie np. zdolność kredytowa PKO BP wzrosła w przypadku rodziny 3-os. z dochodami 6000 PLN o ok. 18000 złotych) lub spadkową (czego przykładem może być np. Bank Pocztowy).

Kalkulator hipoteczny

Sprawdź także nasz kalkulator kredytu hipotecznego obliczający wysokość miesięcznych rat kredytu zabezpieczonego hipoteką w zależności od wysokości kredytu, oprocentowania nominalnego kredytu, okresu kredytowania oraz rodzaju rat kredytowych (raty równe - annuitetowe albo raty malejące), z wyszczególnieniem kwot przypadających w każdym miesiącu na część odsetkową oraz część kapitałową raty kredytowej. Ten kalkulator kredytowy uwzględnia warunki udzielania kredytu hipotecznego obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, w tym między innymi maksymalny okres kredytowania dla kredytów hipotecznych, który obecnie wynosi 35 lat.

Ponadto w dziale KALKULATOR KREDYTOWY znajdziesz także wiele innych kalkulatorów hipotecznych pomocnych w procesie starań o kredyt. Poza kalkulatorem kredytu hipotecznego znajdziesz w tym dziale między innymi także takie narzędzia finansowe, jak kalkulator kredytu gotówkowego oraz kalkulator kredytu samochodowego.