KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rynek (pierwotny lub wtórny)
Rodzaj kupowanej nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta kredytu
Rodzaj rat kredytowych
Okres spłaty kredytu lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
Zaawansowane opcje
opcje_off

Kalkulator zdolności kredytowej 2014

kalkulator zdolności kredytowej[Aktualizacja - 18 kwiecień 2014] Kalkulator zdolności kredytowej jest narzędziem analitycznym, które pozwala na obliczenie maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego, samochodowego czy gotówkowego możliwego do uzyskania w poszczególnych bankach w 2014 roku. Kalkulator zdolności kredytowej bierze przede wszystkim pod uwagę takie elementy, jak wysokość średnich miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych przez kredytobiorcę z różnych źródeł (umowa o pracę na czas nieokreślony czy określony, umowa o dzieło, umowa - zlecenie, działalność gospodarcza, itp.), jak również wydatki kredytobiorcy (w tym wydatki na spłatę innych kredytów, limity kredytowe na kartach kredytowych, limity debetowe na rachunkach bieżących, wydatki na mieszkanie).

Obliczanie zdolności kredytowej: aby poznać, ile wynosi Twoja zdolność kredytowa, wprowadź do poniższego kalkulatora hipotecznego wszystkie niezbędne dane (takie, jak m.in. miesięczny dochód netto, liczba osób w gospodarstwie domowym czy wysokość innych zobowiązań kredytowych, które aktualnie spłacasz), a następnie naciśnij przycisk OBLICZ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ. Wynik analizy, pokazujący Twoją zdolność kredytową dla kredytu w złotych i dla kredytu walutowego pojawi się poniżej formularza kalkulatora. W dziale Zdolność kredytowa, znajdującym się poniżej kalkulatora zdolności kredytowej, znajdziesz także porównanie zdolności kredytowej w bankach w formie tabelarycznego zestawienia prezentującego aktualną rzeczywistą zdolność kredytową obliczoną dla 20 działających w naszym kraju banków komercyjnych oferujących kredyty hipoteczne - tabela ta zawiera nie tylko aktualne porównanie zdolności kredytowej na 2014 rok, ale także dane porównawcze z wcześniejszych okresów, pozwalające na prześledzenie zmian w obliczanej przez banki zdolności kredytowej w ostatnich 2 latach.

KALKULATOR ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Miesięczny dochód netto gospodarstwa (zł)
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Wysokość miesięcznych rat innych kredytów (zł)
Limity na kartach kredytowych i kontach (zł)
Miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania (zł)
Miesięczne składki na ubezpieczenia (zł)
Inne wydatki miesięczne (zł)
Okres spłaty kredytu (miesiące)

Objaśnienia pojęć użytych w formularzu kalkulatora zdolności kredytowej:

Miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego - wpisz tutaj średnią wysokość wynagrodzenia netto (w złotych), które co miesiąc wpływa na rachunek bankowy. W sytuacji, gdy o kredyt hipoteczny stara się kilku potencjalnych współkredytobiorców (np. małżeństwo), należy wpisać sumę dochodów netto obydwu małżonków. Do dochodów uwzględnianych przy obliczaniu zdolności kredytowej przede wszystkim zalicza się wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premie) czy dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego w pewnych wypadkach można uwzględnić dochody z wynajmu nieruchomości, dochody z tytułu umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, nadgodziny, czy nawet wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętaj jednak, że banki w różnym stopniu biorą pod uwagę powyższe źródła wynagrodzenia – niektóre z nich mogą zostać nieuwzględnione. Różny jest także zakres czasowy danych o wynagrodzeniu, które brane są pod uwagę przez banki – z reguły wymagane jest zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy.

Liczba osób w gospodarstwie domowym - w tym miejscu wpisz liczbę osób, które należą do jednego gospodarstwa domowego (na przykład, w przypadku małżeństwa z dwojgiem dzieci wpisz cyfrę 4, w przypadku małżeństwa bezdzietnego wpisz 2, jeżeli jesteś osoba samotną – prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – wpisz cyfrę 1).

Wysokość miesięcznych rat innych kredytów - tutaj wprowadź kwotę dotyczącą comiesięcznych rat innych kredytów, które spłacasz (np. kredytów gotówkowych czy kredytu samochodowego). Jeżeli aktualnie nie spłacasz żadnego kredytu – wpisz kwotę 0.

Limity na kartach kredytowych i na kontach osobistych - jeżeli posiadasz kartę kredytową lub limit debetowy na rachunku bankowym to w tym miejscu powinieneś wpisać sumaryczną kwotę limitów przyznanych na te produkty. Na przykład, jeżeli posiadasz rachunek bankowy z limitem debetowym na kwotę 3000 PLN i jednocześnie jesteś posiadaczem karty kredytowej, w której limit wydatków wynosi 5000 PLN – to w tym miejscu powinieneś wpisać kwotę 8000.

Miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania - podaj kwotę, jaką co miesiąc wydajesz na utrzymanie mieszkania. W tej kwocie powinny znaleźć się: czynsz, opłaty za media (prąd, woda, gaz, telefon, TV), opłaty za wywóz śmieci, itp.

Miesięczne składki na ubezpieczenia - w tej rubryce wpisz kwotę, którą co miesiąc wydajesz na składki ubezpieczeniowe (na przykład ubezpieczenie na życie). Nie wpisuj tutaj kwoty składek ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne) – bowiem zostały one już uwzględnione podczas obliczania wynagrodzenia netto.

Inne wydatki miesięczne - w tym miejscu wpisz sumę innych stałych comiesięcznych wydatków.

Okres spłaty kredytu - podaj liczbę miesięcy, na którą chciałbyś rozłożyć spłatę kredytu hipotecznego. Na przykład, jeżeli planujesz wciąć kredyt na 15 lat – wpisz 180, jeżeli spłata kredytu hipotecznego ma być rozłożona na 20 lat – wpisz 240.

UWAGA! W dniu 1 stycznia 2014 roku weszły w życie zapisy znowelizowanej w 2013 roku Rekomendacji S, które znacząco zmieniają zasady obliczania zdolności kredytowej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rekomendacji S, banki zobowiązane są obliczać zdolność kredytową w taki sposób, jakby kredyt zaciągany był na maksymalnie 30 lat. Dla przykładu: jeżeli klient stara się o kredyt na 35 lat, to bank i tak będzie obliczać jego zdolność kredytową w taki sposób, jakby spłata kredytu była rozłożona na 30 lat. Z tego też względu maksymalny okres kredytowania brany pod uwagę przez nasz kalkulator zdolności kredytowej wynosi 30 lat (360 miesięcy). To o 5 lat dłużej, aniżeli obowiązujący do końca 2013 roku okres spłaty kredytu uwzględniany przy obliczaniu zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej oblicza zdolność kredytową zarówno dla kredytu w złotych jak i kredytu w walutach obcych. Zdolność kredytowa dla kredytu w walucie obcej (EUR, CHF, USD, itp.) jest o 20 procent niższa niż przy kredycie w polskich złotych. Wynika to z zapisów Rekomendacji S, które mówią o tym, że kredytobiorca ubiegający się o kredyt w walucie obcej musi być zdolny do jego spłacenia przy założeniu, że część kapitałowa takiego kredytu walutowego jest wyższa o 20% niż kredytu denominowanego w złotych.

UWAGA! Zdolność kredytowa obliczona za pomocą kalkulatorów zdolności kredytowej dostępnych w internecie ma charakter orientacyjny. Pamiętaj, iż każdy bank stosuje własny algorytm obliczania zdolności kredytowej. W związku z powyższym możliwe są różnice w udziale poszczególnych parametrów w końcowym rezultacie obliczenia dokonywanego w każdym z banków.

Zdolność kredytowa

Definicja zdolności kredytowej: Zdolnością kredytową określa się zdolność do spłaty kredytu w określonej wysokości wraz z odsetkami w okresie zdefiniowanym w umowie kredytowej zawartej między kredytobiorcą a bankiem.

Zdolność kredytowa kredytobiorcy zależna jest przede wszystkim od wysokości dochodów przyszłego kredytobiorcy, jak również od jego wydatków i kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.

W szczególności zdolność kredytowa jest parametrem uzależnionym od takich czynników, jak np. liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy (im więcej osób jest na utrzymaniu kredytobiorcy tym niższa będzie zdolność kredytowa - na przykład posiadanie jednego dziecka przez małżeństwo obniża zdolność kredytową średnio o około 6 procent), specyficzne koszty utrzymania mieszkania i innych nieruchomości oraz ruchomości, poziom zadłużenia na kartach kredytowych oraz liniach kredytowych/kontach osobistych, wielkość opłacanych składek ubezpieczeniowych itp. W związku z tym kredytobiorcy osiągający nawet takie same dochody netto, mogą charakteryzować się różną zdolnością kredytową. Podobnie nieco inna może być zdolność kredytowa przy umownie na czas określony czy nieokreślony a inna w przypadku, gdy kredytobiorca będzie uzyskiwał dochody w ramach umowy zlecenia czy też dochody z tytułu umowy o dzieło. Jeszcze inaczej banki mogą obliczać zdolność kredytową przy działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że każdy bank w nieco inny sposób oblicza zdolność kredytową, przede wszystkim z tego powodu, że w różnym stopniu uwzględnia różne rodzaje dochodów, kierując się tym, czy dany rodzaj dochodu zapewniać będzie stabilną spłatę kredytu w ciągu całego, często kilkudziesięcioletniego okresu kredytowania. W rezultacie powyższego zróżnicowanego sposobu obliczania zdolności kredytowej, różnice pomiędzy zdolnością kredytową wyliczoną w poszczególnych bankach dla określonego kredytobiorcy mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

W dużym przybliżeniu można jednak podać, jaka będzie zdolność kredytowa osoby uzyskującej określone dochody netto. Dla przykładu przeciętna zdolność kredytowa osoby posiadającej mieszkanie, a zarabiającej średnią krajową (3718 złotych brutto, czyli w przeliczeniu na wynagrodzenie netto - około 2657 złotych) wynosi około 230 000 złotych (w przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej zdolność kredytowa wyniesie około 184 000 złotych), natomiast zdolność kredytowa przy najniższej krajowej, czyli tzw. płacy minimalnej (1500 złotych brutto, 1112 złotych netto) przy założeniu, iż kredytobiorca nie posiada mieszkania ani samochodu oraz jakiegokolwiek zadłużenia, wynosi około 70 000 złotych. Z kolei zdolność kredytowa przy zarobkach 2000 złotych netto sięgać będzie około 178 000 złotych. Szerzej na ten temat piszemy w poradniku zatytułowanym Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny, w którym między innymi prezentujemy tabelę porównawczą zarobków netto wymaganych w każdym z banków do uzyskania typowego kredytu na mieszkanie.

Każdy kredytobiorca ma możliwość wypływania na poprawę swojej zdolności kredytowej - informacje na temat skutecznych sposobów jej powiększania znajdziesz w naszym poradniku zatytułowanym Jak zwiększyć zdolność kredytową.

Oto przykładowa szacunkowa zdolność kredytowa obliczona dla 3-osobowej rodziny o dochodach netto w wysokości 6 000 PLN, nieposiadającej innych zobowiązań kredytowych (zdolność kredytową obliczono dla kredytu zaciąganego na okres 25 lat):

Zdolność kredytowa w 2014 r. w poszczególnych bankach na tle lat 2013 i 2012

BANKLIPIEC 2012STYCZEŃ 2013LIPIEC 2013PAŹDZIERNIK 2013LUTY 2014
Alior Bank478 000 PLNbrak danych544 000 PLN596 000 PLN596 000 PLN
Bank Pocztowy532 000 PLNbrak danych449 000 PLN489 000 PLN484 000 PLN
BGŻ449 000 PLN449 000 PLN557 000 PLN557 000 PLN556 000 PLN
BNP Paribas396 000 PLN438 000 PLN566 000 PLN567 000 PLN567 000 PLN
BOŚ446 000 PLN454 000 PLN480 000 PLN521 000 PLN555 000 PLN
BPHbrak danych459 000 PLNbrak danychbrak danychbrak danych
BZ WBK439 000 PLN369 000 PLN533 000 PLN530 000 PLN528 000 PLN
Citi Handlowy490 000 PLN485 000 PLNbrak danych503 000 PLN503 000 PLN
Credit Agricolebrak danychbrak danych510 000 PLN470 000 PLN463 000 PLN
Deutsche Bank480 000 PLN474 000 PLN460 000 PLN465 000 PLN474 000 PLN
Eurobank406 000 PLN388 000 PLN499 000 PLN514 000 PLN534 000 PLN
Getin Bank573 000 PLN570 000 PLN645 000 PLN661 000 PLN521 000 PLN
ING Bank Śląski526 000 PLN519 000 PLNbrak danych529 000 PLN528 000 PLN
mBank478 000 PLN467 000 PLN490 000 PLN536 000 PLN536 000 PLN
Millennium Bank528 000 PLN537 000 PLN643 000 PLN616 000 PLN616 000 PLN
Nordea Bank447 000 PLN428 000 PLN509 000 PLN470 000 PLN470 000 PLN
Pekao SA506 000 PLN508 000 PLN618 000 PLN627 000 PLN622 000 PLN
PKO BP517 000 PLN519 000 PLN552 000 PLN535 000 PLN535 000 PLN
Raiffeisen Polbankbrak danych432 000 PLNbrak danych449 000 PLN449 000 PLN

Zwracamy uwagę na fakt, że zdolność kredytowa w poszczególnych bankach nie jest wartością stabilną w dłuższej perspektywie czasowej - jej zmiany wynikają z uwarunkowań zewnętrznych (np. ze zmian wysokości stóp procentowych ustalanych przez RPP, zmian wysokości stawek WIBOR ustalanych pomiędzy bankami, itp.) oraz ze zmian wewnętrznych w samych bankach, w tym np. z faktu, iż banki niejednokrotnie decydują się na zmianę zasad obliczania zdolności kredytowej (zmieniając wagę poszczególnych składowych jej obliczania, ale także zmieniając parametry takie kredytowe, jak marża kredytu). Stąd powyższe porównanie wykazuje, iż w niektórych bankach na przestrzeni 2 ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową (gdzie np. zdolność kredytowa PKO BP wzrosła w przypadku rodziny 3-os. z dochodami 6000 PLN o ok. 18000 złotych) lub spadkową (czego przykładem może być np. Bank Pocztowy).

 

Kalkulator hipoteczny

Sprawdź także nasz kalkulator kredytu hipotecznego obliczający wysokość miesięcznych rat kredytu zabezpieczonego hipoteką w zależności od wysokości kredytu, oprocentowania nominalnego kredytu, okresu kredytowania oraz rodzaju rat kredytowych (raty równe - annuitetowe albo raty malejące). Ten kalkulator uwzględnia warunki udzielania kredytu hipotecznego obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku.

Ponadto w dziale KALKULATORY KREDYTOWE znajdziesz także wiele innych kalkulatorów hipotecznych pomocnych w procesie starań o kredyt, w tym między innymi kalkulator zdolności kredytowej udostępniony przez porównywarkę kredytów hipotecznych Comperia.pl.

 

Jesteś tutaj: KALKULATORY Kalkulator zdolności kredytowej