KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT BANKOWYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
KALKULATOR KREDYTOWY

Kalkulator zdolności kredytowej 2015

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Kalkulator zdolności kredytowej[Aktualizacja - 14 luty 2015] Kalkulator zdolności kredytowej portalu hipotecznego Kred.pl jest narzędziem analitycznym, które pozwala na obliczenie maksymalnej zdolności finansowej w przypadku starań o kredyt bankowy. Został on stworzony głównie z myślą o obliczaniu kwoty kwoty kredytu hipotecznego możliwego do uzyskania w 2015 roku, jednak ze względu na uniwersalny charakter tego kalkulatora kredytowego, pozwala on także na obliczenie tego parametru dla kredytu gotówkowego czy samochodowego. Kalkulator ten bierze przede wszystkim pod uwagę takie elementy, jak wysokość średnich miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych przez kredytobiorcę z różnych źródeł (umowa o pracę na czas nieokreślony czy określony, umowa o dzieło, umowa - zlecenie, działalność gospodarcza, itp.), jak również wydatki kredytobiorcy (w tym wydatki na spłatę innych kredytów, limity na kartach kredytowych, limity debetowe na rachunkach bieżących, wydatki na mieszkanie).

Obliczanie zdolności kredytowej: aby poznać, ile wynosi Twoja możliwa do uzyskania kredytu hipotecznego w złotych jak i kredytów w euro, wprowadź do poniższego kalkulatora kredytowego wszystkie niezbędne dane (takie, jak m.in. miesięczny dochód netto, liczba osób w gospodarstwie domowym czy wysokość innych zobowiązań kredytowych, które aktualnie spłacasz), a następnie naciśnij przycisk OBLICZ ZDOLNOŚĆ. Wynik obliczenia - pokazujący jak kształtuje się u Ciebie maksymalna możliwa do uzyskania kwota kredytu - kalkulator ten wygeneruje poniżej formularza wprowadzania danych, osobno dla kredytów hipotecznych w złotych oraz kredytów w walutach obcych.

W dziale Zdolność kredytowa, znajdującym się poniżej naszego kalkulatora, znajdziesz także porównanie zdolności obliczonej w każdym z banków w formie tabelarycznego zestawienia prezentującego aktualną rzeczywistą zdolność kredytową obliczoną dla 20 działających w naszym kraju banków komercyjnych oferujących kredyty hipoteczne - tabela ta zawiera nie tylko dane z 2015 roku, ale także analogiczne dane z 2014 roku, pozwalające na prześledzenie zmian w obliczanej przez banki zdolności w okresie ostatnich kilku miesięcy.

KALKULATOR ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Miesięczny dochód netto gospodarstwa (zł)
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Wysokość miesięcznych rat innych kredytów (zł)
Limity na kartach kredytowych i kontach (zł)
Miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania (zł)
Miesięczne składki na ubezpieczenia (zł)
Inne wydatki miesięczne (zł)
Okres spłaty kredytu (miesiące)

Objaśnienia pojęć użytych w formularzu kalkulatora zdolności:

Miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym - wpisz tutaj średnią wysokość wynagrodzenia netto (w złotych), które co miesiąc wpływa na rachunek bankowy. W sytuacji, gdy o kredyt hipoteczny stara się kilku potencjalnych współkredytobiorców (np. małżeństwo), należy wpisać sumę dochodów netto obydwu małżonków. Do dochodów uwzględnianych przy obliczaniu zdolności kredytowej przede wszystkim zalicza się wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premie) czy dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego w pewnych wypadkach można uwzględnić dochody z wynajmu nieruchomości, dochody z tytułu umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, nadgodziny, czy nawet wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętaj jednak, że banki w różnym stopniu biorą pod uwagę powyższe źródła wynagrodzenia – niektóre z nich mogą zostać nieuwzględnione. Różny jest także zakres czasowy danych o wynagrodzeniu, które brane są pod uwagę przez banki – z reguły wymagane jest zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy.

Liczba osób w gospodarstwie domowym - w tym miejscu wpisz liczbę osób, które należą do jednego gospodarstwa domowego (na przykład, w przypadku małżeństwa z dwojgiem dzieci wpisz cyfrę 4, w przypadku małżeństwa bezdzietnego wpisz 2, jeżeli jesteś osoba samotną – prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – wpisz cyfrę 1).

Wysokość miesięcznych rat innych kredytów - tutaj wprowadź kwotę dotyczącą spłacanych przez Ciebie co miesiąc rat innych kredytów (np. kredytów gotówkowych czy kredytu samochodowego). Jeżeli w chwili obecnej nie spłacasz żadnego kredytu – wpisz kwotę 0.

Limity na kartach kredytowych i na kontach osobistych - jeżeli posiadasz kartę kredytową lub limit debetowy na rachunku bankowym to w tym miejscu powinieneś wpisać sumaryczną kwotę limitów przyznanych na te produkty. Na przykład, jeżeli posiadasz rachunek bankowy z limitem debetowym na kwotę 3000 PLN i jednocześnie jesteś posiadaczem karty kredytowej, w której limit wydatków wynosi 5000 PLN – to w tym miejscu powinieneś wpisać kwotę 8000.

Miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania - podaj kwotę, jaką co miesiąc wydajesz na utrzymanie mieszkania. W tej kwocie powinny znaleźć się: czynsz, opłaty za media (prąd, woda, gaz, telefon, TV), opłaty za wywóz śmieci, itp.

Miesięczne składki na ubezpieczenia - w tej rubryce wpisz kwotę, którą co miesiąc wydajesz na składki ubezpieczeniowe (na przykład ubezpieczenie na życie). Nie wpisuj do kalkulatora kwoty składek ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne) – bowiem zostały one już uwzględnione podczas obliczania wynagrodzenia netto.

Inne wydatki miesięczne - w tym miejscu wpisz sumę innych stałych comiesięcznych wydatków.

Okres spłaty kredytu - podaj liczbę miesięcy, na którą chciałbyś rozłożyć spłatę kredytu hipotecznego. Na przykład, jeżeli planujesz wciąć kredyt na 15 lat – wpisz 180, jeżeli spłata kredytu hipotecznego ma być rozłożona na 20 lat – wpisz 240.

UWAGA! W dniu 1 stycznia 2014 roku weszły w życie zapisy znowelizowanej w 2013 roku Rekomendacji S, które znacząco zmieniają zasady obliczania zdolności kredytowej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rekomendacji S, banki zobowiązane są obliczać zdolność kredytową w taki sposób, jakby kredyt zaciągany był na maksymalnie 30 lat (pełny tekst Rekomendacji S znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego - https://www.knf.gov.pl). Dla przykładu: jeżeli klient stara się o kredyt na 35 lat, to bank i tak będzie obliczać jego zdolność kredytową w taki sposób, jakby spłata kredytu była rozłożona na 30 lat. Z tego też względu maksymalny okres kredytowania brany pod uwagę przez nasz symulator zdolności kredytowej wynosi 30 lat (360 miesięcy). To o 5 lat dłużej, aniżeli obowiązujący do końca 2013 roku okres spłaty kredytu uwzględniany przy obliczaniu zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej oblicza wartości zarówno dla kredytu w złotych jak i kredytu w walutach obcych. Zdolność kredytowa dla kredytu w walucie obcej (EUR, CHF, USD, itp.) jest o 20 procent niższa niż przy kredycie w polskich złotych. Wynika to z zapisów Rekomendacji S, które mówią o tym, że kredytobiorca ubiegający się o kredyt w walucie obcej musi być zdolny do jego spłacenia przy założeniu, że część kapitałowa takiego kredytu walutowego jest wyższa o 20% niż kredytu denominowanego w złotych.

UWAGA! Zdolność kredytowa obliczona za pomocą kalkulatorów dostępnych w internecie ma charakter orientacyjny. Pamiętaj, iż każdy bank stosuje własny unikalny algorytm badania zdolności w ramach przeprowadzanej przez siebie analizy kredytowej. Wynika to z fakty, że każdy z banków w różnym stopniu bierze pod uwagę poszczególne składowe decydujące o wysokości zdolności kredytowej (dochody kredytobiorcy, wydatki na utrzymanie mieszkania czy samochodu, raty innych kredytów itp.). Co więcej, każdy bank ocenia strukturę dochodów oraz wydatków każdego potencjalnego kredytobiorcy w sposób indywidualny. W związku z powyższym możliwe są różnice w udziale poszczególnych parametrów w końcowym rezultacie obliczenia dokonywanego w każdym z banków.

Zdolność kredytowa

Definicja: Zdolnością kredytową określa się realną możliwość spłaty kredytu w określonej wysokości wraz z odsetkami w okresie zdefiniowanym w umowie kredytowej zawartej między kredytobiorcą a bankiem udzielającym kredytu.

Zdolność kredytowa kredytobiorcy zależna jest przede wszystkim od wysokości dochodów przyszłego kredytobiorcy, jak również od jego wydatków i kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.

W szczególności zdolność kredytowa jest parametrem uzależnionym od takich czynników, jak np. liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy (im więcej osób jest na utrzymaniu kredytobiorcy tym niższa będzie zdolność kredytowa - na przykład posiadanie jednego dziecka przez małżeństwo obniża zdolność średnio o około 6 procent), specyficzne koszty utrzymania mieszkania i innych nieruchomości oraz ruchomości, poziom zadłużenia na kartach kredytowych oraz liniach kredytowych/kontach osobistych, wielkość opłacanych składek ubezpieczeniowych itp. W związku z tym kredytobiorcy osiągający nawet takie same dochody netto, mogą charakteryzować się różną zdolnością kredytową. Podobnie nieco inna może być zdolność kredytowa przy umownie na czas określony czy nieokreślony a inna w przypadku, gdy kredytobiorca będzie uzyskiwał dochody w ramach umowy zlecenia czy też dochody z tytułu umowy o dzieło. Jeszcze inaczej banki mogą obliczać zdolność kredytową przy działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że każdy bank w nieco inny sposób oblicza ten parametr, przede wszystkim z tego powodu, że w różnym stopniu uwzględnia różne rodzaje dochodów, kierując się tym, czy dany rodzaj dochodu zapewniać będzie stabilną spłatę kredytu w ciągu całego, często kilkudziesięcioletniego okresu kredytowania. W rezultacie powyższego zróżnicowanego sposobu obliczania zdolności kredytowej, różnice pomiędzy zdolnością kredytową wyliczoną w poszczególnych bankach dla określonego kredytobiorcy mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

W dużym przybliżeniu można jednak podać, jaka będzie zdolność w przypadku osoby uzyskującej określone dochody netto. Dla przykładu przeciętna zdolność kredytowa osoby posiadającej mieszkanie, a zarabiającej średnią krajową (3718 złotych brutto, czyli w przeliczeniu na wynagrodzenie netto - około 2657 złotych) wynosi około 230 000 złotych (w przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej zdolność około 184 000 złotych), natomiast zdolność kredytowa przy najniższej krajowej, czyli tzw. płacy minimalnej (1500 złotych brutto, 1112 złotych netto) przy założeniu, iż kredytobiorca nie posiada mieszkania ani samochodu oraz jakiegokolwiek zadłużenia, wynosi około 70 000 złotych. Z kolei zdolność kredytowa przy zarobkach 2000 złotych netto sięgać będzie około 178 000 złotych. Szerzej na ten temat piszemy w poradniku zatytułowanym Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny, w którym między innymi prezentujemy tabelę porównawczą zarobków netto wymaganych w każdym z banków do uzyskania typowego kredytu na mieszkanie.

Każdy kredytobiorca ma możliwość wypływania na poprawę parametrów wpływających na zdolność kredytową - informacje na temat skutecznych sposobów jej powiększania znajdziesz w naszym poradniku poświęconym sposobom poprawy zdolności kredytowej.

Oto przykładowa szacunkowa zdolność kredytowa obliczona dla 3-osobowej rodziny o dochodach netto w wysokości 5 000 PLN, nieposiadającej innych zobowiązań kredytowych (obliczeń dokonano dla kredytu zaciąganego na okres 30 lat, stan aktualny na styczeń 2015):

Zdolność kredytowa w 2015 r. w poszczególnych bankach na tle roku 2014

BankLipiec 2014Listopad 2014Grudzień 2014Styczeń 2015
Alior Bank500 000 zł540 000 zł537 000 zł534 000 zł
Bank Pocztowy380 000 zł434 000 zł434 000 zł460 000 zł
BGŻ393 000 zł424 000 zł419 000 zł419 000 zł
BNP Parbas472 000 zł505 000 zł502 000 zł506 000 zł
BOŚ448 000 zł454 000 zł454 000 zł441 000 zł
BPH411 000 zł444 000 zł450 000 zł450 000 zł
BZ WBK417 000 zł450 000 zł450 000 zł450 000 zł
Citi Handlowy443 000 zł467 000 zł462 000 zł462 000 zł
Credit Agricole416 000 zł416 000 zł418 000 zł438 000 zł
Deutsche Bank351 000 zł351 000 zł351 000 zł351 000 zł
Eurobank485 000 zł446 000 zł473 000 zł487 000 zł
Getin Bank352 000 zł430 000 zł463 000 zł463 000 zł
ING Bank Śląski393 000 zł440 000 zł435 000 zł430 000 zł
mBank419 000 zł390 000 zł390 000 zł390 000 zł
Millennium476 000 zł477 000 zł477 000 zł485 000 zł
Pekao SA508 000 zł526 000 zł528 000 zł526 000 zł
PKO BP335 000 zł357 000 zł348 000 zł357 000 zł
Raiffeisen Polbank528 000 zł550 000 zł547 000 zł432 000 zł

Zwracamy uwagę na fakt, że zdolność kredytowa w poszczególnych bankach nie jest wartością stabilną w dłuższej perspektywie czasowej - jej zmiany wynikają z uwarunkowań zewnętrznych (np. ze zmian wysokości stóp procentowych ustalanych przez RPP, zmian wysokości stawek WIBOR ustalanych pomiędzy bankami, itp.) oraz ze zmian wewnętrznych w samych bankach, w tym np. z faktu, iż banki niejednokrotnie decydują się na zmianę zasad obliczania zdolności kredytowej (zmieniając wagę poszczególnych składowych jej obliczania, ale także zmieniając parametry takie kredytowe, jak marża kredytu). Stąd powyższe porównanie wykazuje, iż w niektórych bankach na przestrzeni 2 ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową (gdzie np. zdolność kredytowa PKO BP wzrosła w przypadku rodziny 3-os. z dochodami 6000 PLN o ok. 18000 złotych) lub spadkową (czego przykładem może być np. Bank Pocztowy).

Kalkulator hipoteczny

Sprawdź także nasz kalkulator kredytu hipotecznego obliczający wysokość miesięcznych rat kredytu zabezpieczonego hipoteką w zależności od wysokości kredytu, oprocentowania nominalnego kredytu, okresu kredytowania oraz rodzaju rat kredytowych (raty równe - annuitetowe albo raty malejące), z wyszczególnieniem kwot przypadających w każdym miesiącu na część odsetkową oraz część kapitałową raty kredytowej. Ten kalkulator kredytowy uwzględnia warunki udzielania kredytu hipotecznego obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, w tym między innymi maksymalny okres kredytowania dla kredytów hipotecznych, który obecnie wynosi 35 lat.

Ponadto w dziale KALKULATORY KREDYTOWE znajdziesz także wiele innych kalkulatorów hipotecznych pomocnych w procesie starań o kredyt. Poza kalkulatorami kredytu hipotecznego znajdziesz w tym dziale także takie narzędzia, jak kalkulator kredytu gotówkowego oraz kalkulator kredytu samochodowego.