KREDYT HIPOTECZNY - KALKULATOR

KALKULATOR KREDYTOWY I PORÓWNYWARKA OFERT BANKOWYCH: RAT, MARŻ, PROWIZJI, OPROCENTOWANIA, WAD I ZALET

Rodzaj kredytu
Rodzaj nieruchomości
Wartość nieruchomości
Kwota kredytu
Waluta
Rodzaj rat
Okres spłaty lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy lat
PRZYDATNE STRONY:
KREDYT HIPOTECZNY KOMPLETNY PRZEWODNIK
KALKULATOR KREDYTOWY > Kalkulator kredytu hipotecznego

Kalkulator kredytu hipotecznego 2015

Email Drukuj
FacebookTwitter

Kalkulator kredytowy hipoteczny[Aktualizacja - 24 sierpień 2015]. Kalkulator kredytu hipotecznego, który zamieszczamy poniżej, to zaawansowany kalkulator kredytowy analizujący kredyt hipoteczny pod względem parametrów związanych z kosztami jego obsługi. W szczególności jest on symulatorem kredytowym przydatnym w dokładnej analizie wysokości rat i kosztów kredytu hipotecznego w różnych jego odmianach (na przykład kredytu mieszkaniowego, budowlanego, refinansowego) czy pożyczek, zarówno pod względem całościowym, jak i w ujęciu miesięcznym. Przeprowadza on więc nie tylko analizę całkowitych kosztów kredytu hipotecznego czy sumarycznej wysokości odsetek kredytowych należnych bankowi, ale generuje także szczegółowy harmonogram spłaty kredytu hipotecznego. Wygenerowany harmonogram symuluje spłatę zobowiązania wobec banku w formie miesięcznych rat równych lub malejących, rozdzielając każdą z kolejnych rat na część odnoszącą się do spłacanego kapitału (rata kapitałowa) oraz składową reprezentującą spłacane bankowi odsetki (rata odsetkowa). Poniższy kalkulator hipoteczny uwzględnia przy tym zasady udzielania kredytów obowiązujące w 2015 roku, w tym - zapisany w znowelizowanej w 2013 roku Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego - maksymalny okres kredytowania, który aktualnie wynosi 35 lat.

W celu precyzyjnego obliczenia wysokości poszczególnych rat kredytu hipotecznego oraz wygenerowania kwoty poszczególnych rat kapitałowych i odsetkowych w całym okresie spłaty zobowiązania kredytowego, wypełnij poszczególne rubryki formularza zamieszczonego poniżej kalkulatora kredytowego. Wprowadź w stosowne pola informacje o wysokości pożyczanych z banku środków finansowych, poziomie nominalnego oprocentowania kredytu stosowanego w danym banku (oprocentowanie nominalne kredytu jest sumą marży banku oraz stawki pożyczek międzybankowych - np. WIBOR, LIBOR lub EURIBOR), okresu kredytowania (planowanej liczby miesięcy lub lat, na jaką zamierzasz rozłożyć spłatę zadłużenia z tytułu zaciągnięcia pożyczki), a także rodzaju rat kredytowych. Następnie wciśnij przycisk "OBLICZ RATY", a kalkulator kredytu hipotecznego poda Ci wyniki dokonanych obliczeń jak również wygeneruje pełną symulację kredytową w formie harmonogramu spłaty kredytu z rozbiciem na poszczególne miesiące w pełnym okresie spłaty zobowiązania finansowego.

Na dole strony, pod tabelą przedstawiającą wygenerowaną symulację, zamieszczamy szczegółowe objaśnienia do formularza naszego kalkulatora rat, wyjaśnienia pomocne w interpretacji wyników jego obliczeń, a także - do ewentualnego wykorzystania - dane dotyczące wysokości oprocentowania kredytów w poszczególnych bankach posiadających w ofercie kredyt hipoteczny - kalkulator ten dzięki temu pomoże Ci w ocenie kosztów kredytu u danego kredytodawcy z punktu widzenia wysokości jego rat oraz kwoty odsetek. Aktualnie obowiązujące oprocentowanie kredytu hipotecznego w każdym z banków przy określonej wysokości kredytu oraz poziomie wkładu własnego możesz poznać korzystając ze znajdującej się powyżej porównywarki kredytów, dzięki której możesz także znaleźć aktualnie najtańsze kredyty hipoteczne przeznaczone na zakup mieszkania lub innej nieruchomości (kredyty mieszkaniowe), budowę domu lub innej nieruchomości mieszkalnej (kredyty budowlane), dowolny cel (pożyczki hipoteczne) czy refinansowanie kredytu mieszkaniowego posiadanego w innym banku (kredyty refinansowe).

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

Kwota kredytu:
Oprocentowanie kredytu: %
Okres spłaty: lata miesiące
Raty kredytu: równe malejące

WYNIKI OBLICZEŃ
KOSZT KREDYTU HIPOTECZNEGO:
W TYM SUMA ODSETEK KREDYTOWYCH:

UWAGA! W dziale Kalkulator kredytowy znajdziesz także wiele innych narzędzi obliczeniowych i symulatorów kredytowych, które pomogą Ci wybrać najlepszy kredyt hipoteczny - kalkulator obliczający oprocentowanie rzeczywiste kredytu (uwzględniające prowizję kredytową oraz inne opłaty okołokredytowe), kalkulator wyboru waluty kredytu (obliczający, który kredyt będzie najkorzystniejszy: ten w złotówkach czy w walucie obcej takiej jak euro czy frank szwajcarski), kalkulator przeliczający nominalne oprocentowanie kredytu hipotecznego na oprocentowanie rzeczywiste, kalkulator konsolidacji kredytu, kalkulator zdolności kredytowe, jak również takie narzędzia obliczeniowe, jak kalkulator kredytu samochodowego czy kalkulator kredytu gotówkowego.

Objaśnienia pojęć użytych w formularzu kalkulatora hipotecznego

Kwota kredytu - wysokość przyznanego przez bank finansowania lub planowana do uzyskania kwota kredytu (takiego jak kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt refinansowy czy kredyt budowlany), o który dopiero zamierzasz się ubiegać.

Oprocentowanie kredytu - jest ono podawane jako wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku. Oprocentowanie nominalne jest sumą marży banku oraz stawki bazowej ustalanej na podstawie obowiązującego oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. W przypadku kredytów udzielanych w złotych banki stosują stawkę bazową oprocentowania WIBOR (najczęściej przez banki wykorzystywany jest wskaźnik trzymiesięczny - WIBOR 3M, choć w przypadku kilku banków stosuje do tego celu WIBOR sześciomiesięczny - WIBOR 6M, ponadto w nielicznych przypadkach stosowane są wskaźniki WIBOR 1M lub WIBOR 12M), natomiast w przypadku kredytów w walutach obcych banki stosują stawki pożyczek na rynku międzybankowym LIBOR albo EURIBOR (np. trzymiesięczne stawki LIBOR 3M lub EURIBOR 3M). Przykładowo, w przypadku kredytu z marżą w wysokości 1,60% oraz stawką procentową WIBOR 3M równą 1,65% (stan na dzień 10 marca 2015), oprocentowanie nominalne kredytu będzie wynosić 3,25%. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia ewentualnych opłat okołokredytowych, takich jak na przykład prowizja od udzielenia kredytu, ubezpieczenie brakującego wkładu własnego czy ubezpieczenie pomostowe, choć w niektórych bankach istnieje możliwość wliczenia tego typu opłat do kwoty zaciąganego kredytu.

Okres kredytowania - czas trwania spłaty kredytu wyrażony w latach albo miesiącach. Zaznacz w formularzu kalkulatora kredytowego, czy podajesz wartość w latach, czy w miesiącach oraz wpisz odpowiednią ich liczbę. Pamiętaj, że maksymalny okres spłaty kredytu zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nie może przekraczać 35 lat. W praktyce na taki maksymalny okres możesz rozłożyć spłatę kredytu mieszkaniowego tylko w niektórych bankach, bowiem cześć banków ustaliła maksymalny okres kredytowania na 30 lat. W przypadku pożyczki maksymalny okres kredytowania dopuszczany przez niektóre banki wynosi 30 lat, jednak wiele instytucji bankowych udziela pożyczki na znacznie krótszy okres czasu. Szczegółowe informacje dotyczące tego, na ile lat można uzyskać określony kredyt hipoteczny lub pożyczkę w poszczególnych bankach, podaje nasza porównywarka.

Raty - powyższy symulator kredytowy może obliczyć wysokość rat zarówno w systemie rat równych, jak i rat malejących. W przypadku rat równych (określanych także jako raty annuitetowe) wszystkie miesięczne raty kredytu charakteryzują się taką samą wysokością - w tym systemie wraz z każdą spłaconą ratą kredytu, zmniejsza się udział części odsetkowej raty na rzecz części kapitałowej zadłużenia (wzrasta wysokość raty kapitałowej, przy jednoczesnym obniżaniu się poziomu raty odsetkowej). W przypadku rat malejących, stają się one coraz niższe w miarę zmniejszania się całkowitego zadłużenia wobec banku, które pozostaje do spłacenia - w powyższym systemie rat część kapitałowa zadłużenia jest taka sama w każdym miesiącu, natomiast część odsetkowa maleje w miarę zmniejszania się pozostałego do spłaty kapitału. Różnice pomiędzy ratami równymi, a ratami malejącymi oraz wady i zalety obydwu systemów spłaty kredytu szczegółowo wyjaśniamy także w poradniku Kred.pl poświęconym porównaniu wad i zalet spłaty kredytu mieszkaniowego w ratach równych i malejącym.

Objaśnienia do wyników obliczeń kalkulatora kredytowego

Koszt kredytu hipotecznego – podstawowe koszty będące sumą wysokości zaciągniętego kredytu oraz odsetek kredytowych, które kredytobiorca spłaca bankowi w czasie całego okresu kredytowania. Warto pamiętać, iż poza pożyczonym kapitałem oraz odsetkami, których wysokość zależy bezpośrednio od marży (a w dalszej konsekwencji również od oprocentowania kredytu hipotecznego), w skład kosztów zaciągniętego zobowiązania kredytowego mogą ponadto wchodzić pewne dodatkowe opłaty okołokredytowe. Najczęściej egzekwowanym przez banki dodatkowym składnikiem kosztów kredytu jest prowizja (opłata za udzielenie i uruchomienie kredytu), która wynosi od 1 do 5% pożyczonej kwoty (w zależności od banku), czasem jednak w ramach specjalnych akcji promocyjnych bank rezygnuje z pobierania tej opłaty. Stosunkowo często znaczącym składnikiem kosztów kredytu hipotecznego staje się opłata ponoszona za wycenę nieruchomości realizowaną albo osobę wyznaczoną lub zatwierdzoną do tego celu przez bank (najczęściej jest nim przedstawiciel banku lub też licencjonowany rzeczoznawca majątkowy). Koszt wyceny mieszkania czy domu zawiera się w przedziale od stu kilkudziesięciu złotych (np. w przypadku małego mieszkania) do ponad tysiąca złotych (w przypadku konieczności sporządzenia operatu szacunkowego opisującego rynkową wartość domu). Następną grupą kosztów związanych z zaciąganym kredytem, są opłaty za opcjonalne lub obowiązkowe ubezpieczenia - należą do nich między innymi: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie mieszkania lub domu od ognia i zdarzeń losowych, polisa na życie jak również ubezpieczenie od utraty pracy i hospitalizacji. W końcu do kosztów kredytu należą ponadto ewentualne prowizje uiszczane w trakcie spłaty kredytu, takie jak np. prowizja od wcześniejszej spłaty (od opłata ta jest różna w poszczególnych bankach i wynosi od 0 do 5% nadpłacanej kwoty kredytu), prowizja za przewalutowanie kredytu hipotecznego (w zależności od banku oraz waluty wynosi ona od 0 do 1,5% kwoty kredytowania), prowizja od podwyższenia wysokości kredytu czy opłata ponoszona za uruchomienie kolejnych transz kredytu (prowizja ta jest stosowana często w przypadku tzw. kredytu budowlanego). Szczegółowe dane na dotyczące koszty wyceny mieszkania czy domu, informacje na temat tego, który bank pobiera określone rodzaje ubezpieczeń czy też dane dotyczące prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego przewalutowania opublikowane są porównywarce serwisu Kred.pl w stosownych rubrykach prezentujących szczegółowe informacje o wysokości opłat prowizyjnych wymaganych przy zaciąganiu i spłacie kredytu hipotecznego w określonym banku.

Suma odsetek - całkowita kwota odsetek kredytowych należnych bankowi – jest to liczba będąca sumą wartości wszystkich miesięcznych rat odsetkowych (zaprezentowanych w harmonogramie spłaty kredytu), które kredytobiorca winien jest bankowi w całym okresie spłaty kredytu.

Harmonogram spłaty kredytu – szczegółowa tabela generowana przez nasz kalkulator kredytowy, która prezentuje poszczególne raty kredytu hipotecznego w rozbiciu na kolejne miesiące. W poszczególnych rubrykach znajdują się dane dotyczące kolejnego numeru raty kredytu (miesiąca spłaty kredytu), wysokości całkowitej miesięcznej raty kredytu, wysokości części odsetkowej raty, kwoty stanowiącej część kapitałową raty kredytu a także dotychczas spłaconego kredytu (Spłacony kredyt). Ostatnia rubryka w harmonogramie kredytowym (Pozostałe zadłużenie) przedstawia pozostałą do spłaty kwotę zaciągniętego kredytu. Pamiętaj, że w systemie rat równych w początkowym okresie spłaty kredytu (zwłaszcza przy wysokim poziomie oprocentowania kredytu - np. wysoko oprocentowanego kredytu gotówkowego) raty odsetkowe są relatywnie wysokie (a przez to stosunkowo niskie są poszczególne raty kapitałowe), stąd też wynika początkowo bardzo powolny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia (w miarę postępujących spłat kredytu ta relacja raty odsetkowej do raty kapitałowej będzie się jednak zmieniać na korzyść tej ostatniej). Inaczej jest w przypadku systemu rat malejących - w tym systemie spłat wysokość rat kapitałowych w poszczególnych miesiącach jest identyczna - stąd wynika równomierny spadek pozostałego do spłaty zadłużenia.

UWAGA! Rzeczywiste obliczenia wysokości rat kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach mogą się nieznacznie różnić od obliczonych przez nasz kalkulator kredytowy. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż banki generując harmonogram spłat kredytu i obliczając należne odsetki uwzględniają faktyczną ilość dni w każdym miesiącu roku (np. 31 dni w styczniu, 28 dni w lutym, 31 dni w marcu, 30 dni w kwietniu, itp). Tymczasem niniejszy kalkulator posiada algorytm przyjmujący założenie, iż każdy miesiąc ma 30 dni. Dokładna wysokość poszczególnych rat kapitałowych oraz odsetkowych zależy ponadto od konkretnego miesiąca, w którym kredytobiorca zacznie spłacać kredyt: jeżeli pierwsza rata przypada na luty (28 lub 29 dni w zależności od tego, czy mamy do czynienia z normalnym rokiem czy z tzw. rokiem przestępnym), to wysokość raty może być nieznacznie niższa od wyliczonej przez kalkulator, jeżeli natomiast posiadacz kredytu zaczyna spłacać kredyt w marcu, to rata kredytowa będzie minimalnie wyższa, od wygenerowanej w powyższym kalkulatorze kredytu, z racji występującej w tym miesiącu większej aniżeli w lutym liczby dni.

Przykładowe oprocentowanie kredytu hipotecznego w bankach

W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz przykładowe dane dotyczące nominalnego oprocentowania kredytów hipotecznych przeznaczonych na zakup mieszkania lub domu, oraz pożyczek przeznaczonych na dowolny cel, które oferowane są w bankach detalicznych działających na terenie naszego kraju (dane aktualne na dzień: 21 sierpień 2015). Zamieszczone tutaj stawki oprocentowania możesz wykorzystać w formularzu naszego kalkulatora kredytu hipotecznego jako przykładowe dane. Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się, ile wynosi oprocentowanie nominalne dla innej, wybranej przez Ciebie kwoty kredytu lub pożyczki oraz innych warunków jego spłaty, skorzystaj z naszej porównywarki kredytów znajdującej się na samej górze strony. Pamiętaj, że w większości banków oprocentowanie w znaczącym stopniu zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, czyli od stosunku pomiędzy kwotą, którą zamierzasz pożyczyć, a wartością nieruchomości (ta relacja określana jest jako LtV - ang. Loan to Value). Stąd, im niższy poziom LtV (albo innymi słowy - im wyższy poziom wkładu własnego), tym niższe jest zazwyczaj oprocentowanie kredytu.

Nominalne oprocentowanie kredytów hipotecznych i pożyczek - sierpień 2015

BankKredyt hipoteczny, cel mieszkaniowy, 400 000 zł, LTV=80%, na 30 latKredyt hipoteczny, cel mieszkaniowy, 90 000 zł, LTV=90%, na 10 latPożyczka hipoteczna, cel dowolny, 100 000 zł, LTV=50%, na 20 lat
Alior Bank3,92%3,92%5,22%
Bank Pocztowy4,22%4,32%5,22%
BGŻ BNP Paribas3,77%3,77%7,77%
BOŚ3,72%4,22%6,12%
BPH3,37%Maksymalne LTV=80%5,07%
BZ WBK3,41%3,41%7,51%
Citi Handlowy3,72%3,72%4,62%
Credit Agricole3,21%Maksymalne LTV=80%7,97%
Deutsche Bank3,01%3,31%4,35%
Eurobank3,22%3,74%6,71%
Getin Bank4,09%4,19%Brak w ofercie
ING3,42%Maksymalne LTV=80%5,52%
mBank3,27%3,32%5,32%
Millennium3,60%4,41%5,92%
Pekao SA3,31%3,31%Brak w ofercie
PKO BP3,54%4,11%5,92%
Plus Bank4,39%4,62%5,62%
Raiffeisen Polbank3,22%3,52%4,62%

Przykładowe obliczenia kalkulatora kredytowego

Poniższe przykłady przedstawiają wyniki obliczeń kalkulatora kredytowego dla różnych wariantów kredytu hipotecznego oraz pożyczki hipotecznej.

1.Kredyt hipoteczny w złotych (PLN) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 2,94%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 150 615,00 PLN, w tym odsetki - 50 615,00 PLN. Miesięczna rata kredytu o podanych powyżej parametrach - 418,37 PLN

2.Kredyt hipoteczny w euro (EUR) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,45%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 160 652,99 PLN, w tym odsetki - 60 652,99 PLN. Miesięczna rata - 446,26 PLN

3.Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF) na kwotę 100 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 1,10%, okres kredytowania 30 lat, raty równe) - Całkowity koszt kredytu - 117 451,27 PLN, w tym odsetki - 17 451,27 PLN PLN. Miesięczna rata - 326,25 PLN

4.Kredyt na budowę domu na kwotę 300 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,15%, okres kredytowania 25 lat, raty równe) - Sumaryczny koszt kredytu budowlanego - 464 115,83 PLN, w tym odsetki - 164 451,83 PLN PLN. Miesięczna rata - 1289,21 PLN

4.Kredyt mieszkaniowy na kwotę 300 000 PLN (oprocentowanie nominalne - 3,04%, okres kredytowania 35 lat, raty równe) - Sumaryczny koszt kredytu budowlanego - 487 728,37 PLN, w tym odsetki - 187 728,37 PLN PLN. Miesięczna rata - 1161,26 PLN

5.Pożyczka hipoteczna w złotych na kwotę 50 000 PLN (nominalne oprocentowanie pożyczki hipotecznej - 6,50%, okres kredytowania - 10 lat, raty równe) - Całkowity koszt pożyczki hipotecznej - 69 128,79 PLN, w tym odsetki - 19 128,79 PLN PLN. Miesięczna rata pożyczki - 567,74 PLN

Warto podkreślić fakt, iż kalkulator kredytu hipotecznego udostępniony na niniejszej stronie to uniwersalny kalkulator kredytowy służący do określania wysokości poszczególnych parametrów kredytowych. Funkcjonuje on więc nie tylko jako kalkulator kredytu mieszkaniowego obliczający ogólne koszty kredytu przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu oraz symulujący wysokość spłaty poszczególnych rat kapitałowych i odsetkowych dla kredytu na mieszkanie lub dom. Jego uniwersalny charakter pozwala również przeprowadzać symulację spłat innych rodzajów zobowiązań kredytowych takich jak kredyt refinansowy, pożyczka hipoteczna, kredyt budowlany oraz budowlano-remontowy czy nawet kredyt samochodowy oraz kredyt gotówkowy.

Ponieważ w aktualnym okresie ponad 99% przyznawanych przez banki kredytów pod hipotekę mieszkania czy domu udzielanych jest w formie złotówkowej (ma to związek z jednym z zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w myśl której od 1 lipca 2014 roku banki mogą przyznawać kredyty w walucie obcej wyłącznie kredytobiorcom zarabiającym w danej walucie), niniejszy kalkulator kredytów hipotecznych oblicza parametry kredytu, w tym także wysokość rat, przy założeniu, iż chodzi o kredyt w złotych polskich (PLN). Pamiętaj jednak o tym, że rezultaty symulacji będą również prawidłowe w przypadku np. kredytu mieszkaniowego w euro czy kredytu indeksowanego w innych walutach obcych, bowiem wyniki jego analizy podawane są w takiej samej walucie, w jakiej wprowadzono dane do obliczeń. Mówiąc inaczej, jeżeli będziesz planował wykorzystać powyższy kalkulator na przykład do analizy rat kredytu w euro, to wpisanie w rubryce "Kwota kredytu" określonej kwoty kredytu jako wartości wyrażonej w euro, spowoduje, że wszystkie rezultaty obliczeń niniejszego kalkulatora kredytowego - miesięczne raty kredytu, raty odsetkowe czy raty kapitałowe - będą podane również jako wartości wyrażone w euro. Podobnie będzie, jeżeli chodzi o symulację kredytu w funtach brytyjskich czy we frankach szwajcarskich.

Kalkulator porównujący kredyty hipoteczne

Powyższy kalkulator kredytu hipotecznego służy przede wszystkim do generowania szczegółowego harmonogramu spłaty poszczególnych rat kredytowych oraz obliczania kosztów kredytowych. Jeżeli natomiast chcesz jednocześnie dokonać porównania kredytów dla dwóch różnych wariantów finansowania i zdecydować, który kredyt hipoteczny jest dla Ciebie najlepszy lub najkorzystniejszy, to powinieneś w tym celu użyć kalkulatora kredytowego znajdującego się na stronie Porównaj kredyty hipoteczne. Ten kalkulator pozwoli Ci na szczegółowe porównanie pod względem ich kosztów całkowitych, kosztów przyznania i uruchomienia kredytu, jak również pod względem wysokości pierwszej raty kredytowej w zależności od poziomu oprocentowania kredytu czy od rodzaju rat.

Kalkulator zdolności kredytowej Kred.pl

Kalkulator zdolności kredytowej portalu Kred.pl pozwala obliczyć, ile wynosi Twoja zdolność kredytowa, czyli najwyższa kwota, na jaką możesz uzyskać kredyt hipoteczny - kalkulator ten bierze pod uwagę zmiany w zasadach obliczania zdolności obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, a wynikające z wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Najistotniejszym elementem zmian wprowadzonych przez KNF jest obliczanie zdolności kredytowej przez banki przy założeniu, że klient będzie spłacał swoje zadłużenie względem banku maksymalnie przez okres 30 lat. Przypomnijmy, że do końca 2013 roku zdolność kredytowa musiała być przez banki obliczana znacznie bardziej restrykcyjnie (obowiązywał przepis wymagający, aby maksymalny okres kredytowania uwzględniany do obliczania zdolności kredytowej nie przekraczał 25 lat).

Ponadto pod formularzem niniejszego kalkulatora hipotecznego znajdziesz tabelę z aktualnym porównaniem banków między innymi przedstawiającym, ile wynosi zdolność kredytowa w 2015 roku w każdym banku detalicznym oferującym kredyt hipoteczny przy określonej wysokości dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę.